Javni oglas za radna mjesta Prevodioca i Stručnog saradnika za materijalno-finansijske poslove

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta prevodilac u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine broj SU-06-1007/23 od 9. novembra 2023. godine i Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove broj SU-06-1008/23 od 9. novembra 2023. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta

-    Prevodilac u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme (u trajanju od 4 mjeseca, uz mogućnost produženja do 1 godine)
-    Stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove, 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme (u trajanju od 4 mjeseca, uz mogućnost produženja do 1 godine)

Prevodilac u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine 

Opis poslova: prevodi materijale za plenarne sjednice Ustavnog suda kao i druge akte za potrebe Kabineta predsjednika, Odjeljenja za ustavnosudsku praksu, te ostalih odjela u Sekretarijatu Ustavnog suda; obavlja prevođenje prakse Evropskog suda za ljudska prava, materijala vezanih sa saradnju Ustavnog suda s Venecijanskom komisijom; obavlja prevođenje korespondencije, saopćenja, te ostalih materijala za Kabinet predsjednika s engleskog jezika na jezike naroda Bosne i Hercegovine i obratno; odgovoran je za tačnost prevoda; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Jezičkog odjela i direktno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, filozofski ili filološki fakultet, odsjek za engleski jezik, najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima prevođenja, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat koji ima i znanje francuskog jezika, odnosno znanje pravnog engleskog jezika.

Stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove

Opis poslova: priprema i obrađuje računovodstveno-knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju; vrši unos finansijske dokumentacije u informacioni sistem finansijskog upravljanja; vrši unos obračunatih troškova službenog putovanja i kreira fakture na osnovu putnog naloga u ISFU (stvaranje obaveze); izrađuje obračun plaća i naknada zaposlenika, obračun po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i ugovorima o djelu i vrši unos u informacioni sistem finansijskog upravljanja; priprema i izrađuje prijavu podataka o ostvarenoj plaći, naknadama plaće i stažu osiguranja; podnosi i ovjerava specifikacije, ugovore i drugu dokumentaciju nadležnoj poreznoj  upravi; provodi proceduru refundiranja bolovanja kod nadležnih zdravstvenih institucija; vrši izradu i izdavanje narudžbenica; vodi pomoćnu knjigu putnih naloga; vrši obračun troškova službenog putovanja; pravi sedmični/mjesečni pregled službenih putovanja; vodi pomoćnu knjigu ulaznih računa (KUF); priprema likvidnu dokumentaciju, kontrolira materijalnu i formalnu ispravnost dokumenata plaćanja i dostavlja ih na knjiženje; priprema dokumentaciju za obračun plaća, naknada i ostalih materijalnih prava zaposlenih; kontrolira materijalnu i formalnu ispravnost dokumenata i dostavlja ih na potpis ovlaštenoj osobi; vodi evidenciju i knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara, obračunava amortizaciju; usklađuje analitiku i sintetiku u Glavnoj knjizi trezora; učestvuje u pripremi podataka za sve vrste analiza i informacija; prati zakonske i druge propise iz djelokruga svog rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Finansijskog odjela i direktno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, ekonomski fakultet, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Prednost ima kandidat s poznavanjem rada u posebnim računovodstvenim programima.

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova. Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak–petak) od 10 do 12 sati ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

Prevodilac u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu.

Stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidati koji budu izabrani dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njih nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, ljekarsko uvjerenje da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta i uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos, dužni su ga naknadno položiti.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja kojeg provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog.

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Javni oglas je otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 10. novembra 2023. godine. Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili poštom na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni oglas za radno mjesto

1. Prevodilac u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

2. Stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove

Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će se odbaciti.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.