105. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 105. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд ради илустрације издваја:

АП 1775/18 – у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда апелантовог права из члана 4 став 1 Протокола број 7 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) када је редовни суд, супротно стандардима Европске конвенције, утврдио да природа дјела за које је апеланту изречена писмена опомена нема карактер кривичноправне санкције, већ да се ради о управном поступку, те када је суд доносећи пресуде обухватио и период за исто дјело, односно исте радње које су биле обухваћене рјешењем Регулаторне агенције за комуникације БиХ, које је стекло својство res iudicata.

АП 627/20 – у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда права апеланата из члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 став 3 Европске конвенције када у околностима конкретног случаја нису задовољени стандарди из члана 5 став 3 Европске конвенције, према којима поступак одлучивања о притвору мора да буде адверсаран и када између странака, тј. тужиоца и осумњиченог увијек мора да буде обезбијеђена једнакост оружја, јер је апелантима био ускраћен приступ документима на којима је заснован закључак о постојању основане сумње која чини битан елемент заштите од произвољног хапшења и лишавања слободе прописан чланом 5 став 1 тачка ц) Европске конвенције, те због тога што су редовни судови пропустили дати ваљано образложење због чега нема мјеста примјени мјера забране умјесто мјере притвора.

АП 2750/18 – у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда права апеланткиња на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције у ситуацији када су редовни судови због начина вођења поступка и примјене позитивног права пред оставинским судом апеланткињама ускратили правни основ за заштиту већ стечених права по основу Закона о насљеђивању Федерације БиХ.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.

Подијели