Neovlašćeni podnosilac

Spor pred Ustavnim sudom mogu da pokrenu samo ovlašćeni subjekti iz člana VI/3a). Iz teksta spomenutog člana proizlazi da Federalno ministarstvo nije ovlašćeni subjekat koji može da pokrene spor pred Ustavnim sudom u skladu sa članom VI/3a).
• Odluka o dopustivosti broj U 66/02 od 30. januara 2004. godine, stav 9, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 11/04

Iz odredbe člana VI/3a) Ustava Bosne i Hercegovine proizlazi da udruženje nije subjekat koji može da pokrene spor za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom.
• Odluka broj U 67/02 od 27. juna 2003. godine, stav 4, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/03;
• Odluka broj U 69/02 od 25. jula 2003. godine, stav 5, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 39/03;
• Odluka broj U 71/02 od 27. juna 2003. godine, stav 4, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 25/03;
• Odluka broj U 6/03 od 24. oktobra 2003. godine, stav 9.

Podnosioci zahtjeva ne ispunjavaju uslove u smislu člana VI/3a) Ustava Bosne i Hercegovine s obzirom na to da se nakon odustajanja od zahtjeva za ocjenu ustavnosti (dva člana) radi o devet članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine, dakle u smislu člana VI/3a) Ustava Bosne i Hercegovine ne radi se o jednoj četvrtini članova/delegata bilo kojeg doma Parlamentarne skupštine, konkretno Predstavničkog doma koji se sastoji iz 42 člana koja imaju pravo da pokrenu spor ove vrste pred Ustavnim sudom. Slijedi da je zahtjev podnosioca zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 16/16) nedopušten u smislu člana 19 stav (1) tačka c) Pravila Ustavnog suda jer ga je podnijelo neovlašćeno lice.
• Odluka broj U 20/18 od 10. januara 2019. godine, stav 5

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.