Javnost postupka

Ustavni sud podsjeća da je rasprava pred sudom u principu javna. Javnost omogućuje društvenu kontrolu suđenja, služi općem interesu, prvenstveno djeluje u pravcu suzbijanja kriminaliteta, razvijanja morala i društvene discipline građana.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 74/04 od 23. marta 2005. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/05

Upravni sud, ako okolnosti pojedinog slučaja na to ukazuju, a apelant to zahtijeva, ima obavezu da održi javnu raspravu (uporedi Odluku broj AP 963/04 od 17. novembra 2005. godine, tačka 40. i dalje). Prema tome, upravni sud ne može svoje diskreciono pravo arbitrarno ili samovoljno tumačiti. Ono se mora tumačiti u duhu standarda ustavnog materijalnog prava u koje se ubraja i Evropska konvencija, koje je nadređeno svim drugim zakonima (član II/2. Ustava Bosne i Hercegovine). Ovo iz razloga što je neodržavanje javne rasprave u postupcima u kojima se odlučuje o „građanskim pravima", u smislu člana 6. Evropske konvencije, izuzetak koji je opravdan ukoliko sjednica koja nije javna opravdava sve elemente pravičnog postupka. Ovo je posebno osjetljivo pitanje u upravnim postupcima i sporovima, jer upravni organi ne zadovoljavaju kriterije „nezavisnosti" i „nepristrasnosti", te je upravni sud jedina instanca koja zadovoljava te kriterije. U svakom slučaju, standardi jednog pravičnog postupka neće biti zadovoljeni ukoliko je nužno da sud sasluša stranku in persona, te ukoliko je nužno da se izvedu dokazi na koje će se stranka moći direktno osvrnuti. Prema mišljenju Ustavnog suda, ovo će uvijek biti slučaj ukoliko je potrebno da upravni sud utvrdi komplicirano činjenično stanje, ili da utvrdi pravilnu primjenu propisa (uporedi Odluku broj U 148/03 od 28. novembra 2003. godine, tačka 55. i dalje, „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 1/04).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1139/06 od 17. aprila 2008. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 55/08, upravni postupak, arbitrarno utvrđeno činjenično stanje i arbitrarna primjena propisa, obrazložena presuda, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Copyrights @ 2021 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.