Općenito

Nije prekršen princip ne bis in idem u slučaju kada se ranije presude u postupku supsidijarnih tužilaca u svojstvu osumnjičenih i osporene osuđujuće presude protiv apelanta ne odnose na isto lice, pa osporene presude ne mogu imati karakter presuđene stvari.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1828/06 od 30. maja 2008. godine, stav 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/08, krivični postupak, proizvoljnost, ne bis in idem, nema povrede člana 4 Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju

Postoji povreda prava iz člana 4 stav 1 Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju kada priroda djela ulazi u okvir „krivičnog postupka" u smislu navedenog člana, te kada je takvo djelo predmet prekršajnog i krivičnog postupka protiv istog lica i ako proizlazi iz istih činjenica ili činjenica koje su bitno iste, pa odluka donijeta u jednom postupku koja je stekla svojstvo res judicata i kojom je utvrđena odgovornost i izrečena kazna, nije bila prepreka da protiv istog tog lica i u drugom postupku, koji nije okončan, takođe bude donesena odluka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 133/09 od 30. marta 2012. godine, stav 48, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/12, prekršajni postupak, prati praksu ESLJP u predmetu Maresti protiv Hrvatske, povreda člana 4 Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.