Općenito

Nije prekršeno načelo ne bis in idem u slučaju kada se ranije presude u postupku supsidijarnih tužilaca u svojstvu osumnjičenih i osporene osuđujuće presude protiv apelanta ne odnose na isto lice, pa osporene presude ne mogu imati karakter presuđene stvari.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1828/06 od 30. maja 2008. godine, stav 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/08, krivični postupak, proizvoljnost, ne bis in idem, nema povrede člana 4. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju

Postoji povreda prava iz člana 4. stav 1. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju kada priroda djela ulazi u okvir „krivičnog postupka" u smislu navedenog člana, te kada je takvo djelo predmet prekršajnog i krivičnog postupka protiv istog lica i ako proizlazi iz istih činjenica ili činjenica koje su bitno iste, pa odluka donijeta u jednom postupku, koja je stekla svojstvo res judicata i kojom je utvrđena odgovornost i izrečena kazna, nije bila prepreka da protiv istog tog lica i u drugom postupku, koji nije okončan, također bude donesena odluka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-133/09 od 30. marta 2012. godine, stav 48, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/12, prekršajni postupak, prati praksu ESLJP u predmetu Maresti protiv Hrvatske, povreda člana 4. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava iz člana 4. stav 1. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju kada je redovni sud, suprotno standardima Evropske konvencije, utvrdio da priroda djela za koje je apelantu izrečena pismena opomena nema karakter krivičnopravne sankcije, već se radi o upravnom postupku, i kada je sud, donoseći presude, obuhvatio i period za isto djelo, odnosno iste radnje koje su bile obuhvaćene rješenjem Regulatorne agencije za komunikacije koje je steklo svojstvo res iudicata.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1775/18 od 8. aprila 2020. godine, stav 28, postupak pred Regulatornom agencijom za komunikacije

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.