Dnevni red 121. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 94/14)
zakazujem

121. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 26. maj 2021. godine
sa početkom u 10:00 sati

Dnevni red:

1.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 120. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održane elektronskim putem 26. marta 2021. godine

2.    Izbor predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

3.    Izbor potpredsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

4.    Razmatranje U predmeta

1.    U-1/21
Zahtjev člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Komšića za ocjenu kompatibilnosti člana 8. st. 2., 3., 4., 5. i 6., člana 8a. i člana 32. stav 3. tačka d) Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 56/08 i 58/15) sa članom I/2., II/2., II/3.m), II/4., II/5. Ustava Bosne i Hercegovine, alineje 5. i 8. Preambule Ustava Bosne i Hercegovine, Aneks I Ustava Bosne i Hercegovine, članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, članom 2. st. 1., 3. i 4. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju, članom 1. Protokola 12 uz Evropsku konvenciju, članom 2. stav 2., članom 5. stav 1., članom 12. i članom 16. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima; članom 2. stav 1., članom 4. i članom 5. stav 1. Međunarodnog  pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, čl. 6. i 13 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima UN; članom 4. st. 2. i 3. Okvirne Konvencije za zaštitu nacionalnih manjina; Aneksom 7 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

5.    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.