Дневни ред 121. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 94/14)
заказујем

121. пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 26. мај 2021. године
са почетком у 10:00 сати

Дневни ред:

1.    Разматрање и усвајање записника са 120. пленарне сједнице Уставног суда Босне и Херцеговине одржане електронским путем 26. марта 2021. године

2.    Избор предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине

3.    Избор потпредсједника Уставног суда Босне и Херцеговине

4.    Разматрање У предмета

1.    У-1/21
Захтјев члана Предсједништва Босне и Херцеговине, Жељка Комшића за оцјену компатибилности члана 8 ст. 2, 3, 4, 5 и 6, члана 8а и члана 32 став 3 тачка д) Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 32/01, 56/08 и 58/15) са чланом I/2, II/2, II/3м), II/4, II/5 Устава Босне и Херцеговине, алинеје 5 и 8 Преамбуле Устава Босне и Херцеговине, Анекс I Устава Босне и Херцеговине, чланом 14 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, чланом 2 ст. 1, 3 и 4 Протокола број 4 уз Европску конвенцију, чланом 1 Протокола 12 уз Европску конвенцију, чланом 2 став 2, чланом 5 став 1, чланом 12 и чланом 16 Међународног пакта о грађанским и политичким правима; чланом 2 став 1, чланом 4 и чланом 5 став 1 Међународног  пакта о економским, социјалним и културним правима, чл. 6 и 13 Универзалне декларације о људским правима УН; чланом 4 ст. 2 и 3 Оквирне Конвенције за заштиту националних мањина; Анексом 7 Општег оквирног споразума за мир у БиХ.

5.    Разно


Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Златко М. Кнежевић