Јавни оглас за радно мјесто стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине расписивањем јавног огласа број СУ-06-1068/19 од 27. новембра 2019. године, Уставни суд Босне и Херцеговине расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање радног мјеста

Стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове у

Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине,

један извршилац на неодређено вријеме

Опис послова: стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове прати законске и друге прописе из области радних односа и о њима доставља информације руководним радницима у Одјелу; по потреби израђује анализе и прегледе и припрема правна мишљења; учествује у припреми општих и других аката и материјала из дјелокруга Уставног суда; учествује у обављању правних послова Канцеларије; води књигу евиденције запослених и стара се о правовременој пријави-одјави запослених; води бригу о радним књижицама и другој персоналној документацији запослених у Уставном суду; ажурира настале промјене и о томе обавјештава надлежне носиоце осигурања; стара се о остваривању права из области пензијско-инвалидског осигурања и другим правима запослених; израђује појединачне акте и потврде у вези с радноправним статусом запослених и обавља потребну кореспонденцију; води и даје статистичке извјештаје и податке; води евиденцију о присуству запослених на послу и друге евиденције; обавља послове око пријема нових запосленика у радни однос; обавља и друге послове по налогу шефа Одјела и директно му је одговоран.

Услови за обављање послова: ВСС, дипломирани правник, најмање једна година радног искуства на правним пословима, положен стручни управни испит и познавање рада на рачунару.

При избору кандидата, у случају истог броја бодова, предност има кандидат с познавањем енглеског језика.

Напомена:

Под високом стручном спремом подразумијева се ВСС-VII степен, односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса болоњског система студирања који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова.

Детаљне напомене о траженим условима и потребној документацији којом доказујете њихово испуњење наведене су у прилогу обрасца за пријаву.

Образац за пријаву и потребни документи:

Кандидати који се желе пријавити на јавни оглас дужни су да доставе попуњен образац за пријаву на оглас, који се може добити у Писарници Уставног суда радним даном (понедјељак–петак) од 10 до 12 часова или овдје.

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су да доставе, уз образац за пријаву, доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:

  • диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе
  • потврду или увјерење о траженом радном искуству на истим или сличним пословима који морају бити прецизни и детаљни тако да се из њих може утврдити да кандидат посједује тражено радно искуство
  • увјерење о положеном стручном управном испиту
  • увјерење о држављанству чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

Сви приложени документи морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

Кандидати који не испуњавају услов у погледу стручног управног испита могу се пријавити на јавни оглас. У случају да буду примљени у радни однос, дужни су да у року од шест мјесеци од дана пријема у радни однос испуне тражени услов.

Кандидат који буде изабран дужан је да прије заснивања радног односа достави увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година, које није старије од три мјесеца, те љекарско увјерење да је физички и психички способан за обављање послова наведеног радног мјеста.

Процедура избора:

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на испит знања који спроводи Уставни суд Босне и Херцеговине с циљем провјере способности кандидата за рад у Уставном суду на конкретном радном мјесту на које се пријавио.

Испит знања се састоји од два дијела: писменог и усменог.

Само кандидати који положе писмени дио испита знања биће позвани на интервју.

О датуму, времену и мјесту одржавања испита знања кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Рок и мјесто за подношење пријава:

Јавни оглас отворен је 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине, тј. од 29. новембра 2019. године.

Пријаву и тражене документе доставити непосредно у Писарницу Уставног суда Босне и Херцеговине или поштом на адресу:

Уставни суд Босне и Херцеговине

Пријава на јавни оглас за радно мјесто

Стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове у

Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине

Улица реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71 000 Сарајево

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве ће се одбацити.

Подијели