Јавни оглас за попуњавање радних мјеста

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник у Канцеларији регистрара у Уставном суду Босне и Херцеговине број СУ-06-1241/22 od 20. децембра 2022. године, Одлуке о попуњавању радног мјеста лектор број СУ-06-1242/22 од 20. децембра 2022. године и Одлуке о  попуњавању радног мјеста возач судија број СУ-06-1243 /22 од 20. децембра 2022. године, Уставни суд Босне и Херцеговине расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за попуњавање радних мјеста

 • Стручни сарадник у Канцеларији регистрара Уставног суда Босне и Херцеговине, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме
 • Лектор у Уставном суду Босне и Херцеговине 1 (један) извршилац на неодређено вријеме
 • Возач судија у Уставном суду Босне и Херцеговине, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме

Стручни сарадник у Канцеларији регистрара Уставног суда Босне и Херцеговине

Опис послова: стручни сарадник у Канцеларији регистрара израђује или учествује у изради реферата, елабората, анализа, обавјештења и информација; учествује у раду на обради апелација уз супервизију виших правних савјетника и правних савјетника; обрађује друге поднеске упућене Уставном суду, те обавља друге послове по налогу шефа Одјељења/Одјела и регистрара и директно им је одговоран.

Услови за обављање послова: ВСС, дипломирани правник, положен правосудни испит и познавање рада на рачунару.

При избору кандидата, у случају истог броја бодова, предност има кандидат с активним знањем енглеског или француског језика.

Лектор у Уставном суду Босне и Херцеговине

Опис послова: лектор врши лекторисање одлука и свих службених текстова за објаву на службеним језицима у Босни и Херцеговини; врши језичку обраду текстова за публикације на службеним језицима у Босни и Херцеговини; обавља и друге послове по налогу шефа Језичког одјела и директно му је одговоран.

Услови за обављање послова: ВСС, филозофски или филолошки факултет, одјсек за језике народа Босне и Херцеговине, најмање три године радног искуства на пословима лекторисања правних текстова и одлука, положен стручни управни испит и познавње рада на рачунару.

Возач судија у Уставном суду Босне и Херцеговине

Опис послова: возач управља моторним возилом за потребе Уставног суда; стара се о одржавању, техничкој исправности и регистрацији возила; одговара за возило и опрему; обезбјеђује потребне документе за употребу возила у саобраћају; обавља и друге послове по налогу шефа Одјела и директоно му је одговран.

Услови за обављање послова: ССС - занимање возач, најманје три године радног искуства на истим пословима, положен стручни управни испит.

Напомена:

Под високом стручном спремом подразумијева се ВСС-VII степен, односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса болоњског система студирања који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова.

Детаљне напомене о траженим условима и потребној документацији којом доказујете да испуњавате услове наведене су у прилогу обрасца за пријаву.

Образац за пријаву и потребна документа:

Кандидати који желе да се пријаве на јавни оглас дужни су да доставе попуњен образац за пријаву на оглас, који може да се добије у Писарници Уставног суда радним даном (понедјељак – петак) од 10 до 12 часова, или овдје.  

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су да доставе, уз образац за пријаву, доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:

Стручни сарадник у Канцеларији регистрара

 • диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе,
 • увјерење о положеном правосудном испиту,
 • увјерење о држављанству БиХ чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

Лектор

 • диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе,
 • потврду о траженом радном искуству на истим или сличним пословима,
 • увјерење о положеном стручном управном испиту,
 • увјерење о држављанству БиХ чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

Возач судија

 • свједочанство о завршеној школи, а у случају да школа није завршена у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији свједочанства,
 • потврду или увјерења о траженом радном искуству на истим или сличним пословима,
 • увјерење о положеном стручном управном испиту,
 • увјерење о држављанству БиХ чији датум издаванја није старији од 6 мјесеци.

Сва приложена документа морају да буду оригинали или овјерене фотокопије.

Кандидат који буде изабран дужан је да прије заснивања радног односа достави увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година, које није старије од три мјесеца, те љекарско увјерење да је физички и психички способан за обављање послова наведеног радног мјеста.

Процедура избора:

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на испит знања који спроводи Уставни суд Босне и Херцеговине с циљем провјере способности кандидата за рад у Уставном суду на конкретном радном мјесту на које се пријавио.

За радно мјесто стручни сарадник у Канцеларији регистрара и лектор, испит знања се састоји од два дијела: писменог и усменог дијела.

Само кандидати који положе писмени дио испита знања бит ће позвани на интервју.

За радно мјесто возач судија, испит знања се састоји од усменог дијела (интервју).

О датуму, времену и мјесту одржавања испита знања кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Рок и мјесто подношења пријава:

Јавни оглас је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине, тј. од 21. децембра 2022. године.

Пријаву и тражена документа доставити непосредно у Писарницу Уставног суда Босне и Херцеговине или путем поште на адресу:

Уставни суд Босне и Херцеговине
Улица реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71000 Сарајево

Пријава на јавни оглас за радно мјесто

1. Стручни сарадник у Канцеларији регистрара у Уставном суду Босне и Херцеговине

2. Лектор или

3. Возач судија

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве ће се одбацити.