Javni oglas - 18.11.2008.

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
1. pravni savjetnik sudije Ustavnog suda BiH - 4 izvršioca na neodređeno vrijeme Opis poslova Obrađuje zahtjeve o pokretanju postupka i druge podneske i o njima izrađuje referate, elaborate, analize, obavještenja i informacije za potrebe Ustavnog suda; vrši stručne poslove koji se odnose na pripremanje i održavanje javne rasprave i izradu nacrta odluka i rješenja; vodi bilješke na raspravama i sjednicama Ustavnog suda kojima prisustvuje kada se o predmetu odlučuje i formulira zaključke i primjedbe iznesene na sjednici Ustavnog suda, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i registrara i direktno im je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: - VSS, diplomirani pravnik, najmanje 5 godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računaru. Pri izboru kandidata u obzir će se uzimati osposobljenost za samostalni studijski i stručno-analitički rad na poslovima iz oblasti ustavno-pravnog sistema i zaštite ljudskih prava. Pri izboru kandidata prednost kod istog broja bodova ima kandidat sa aktivnim znanjem engleskog ili francuskog jezika. Napomena: Stručni ispit je dio javne konkurencije koju provodi Sud. Cilj stručnog ispita je provjera sposobnosti kandidata za rad u Sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. Stručni ispit se sastoji iz dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju). Samo oni kandidati koji uspješno polože pismeni dio stručnog ispita bit će pozvani na intervju. O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Potrebna dokumenata: Kandidati koji se žele prijaviti na oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak-petak), u periodu od 10:00 do 12:00 sati ili ovdje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su, uz prijavu dostaviti dokaze da ispunjavaju uvjete tražene oglasom, i to original ili ovjerenu fotokopiju: diplome o završenom Pravnom fakultetu, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca). Napomena: Dokaz o radnom iskustvu računa se od datuma sticanja diplome Pravnog fakulteta. Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 30 dana od dana objave u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine». Prijavu i tražena dokumenta treba dostaviti na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine «Prijava na javni oglas za radno mjesto pravni savjetnik sudije Ustavnog suda u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine» Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Подијели