Јавни оглас за радно мјесто Преводиоца

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста преводилац у Уставном суду Босне и Херцеговине број СУ-06-250/24 од 7. фебруара 2024. године, Уставни суд Босне и Херцеговине расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за попуњавање радног мјеста

  • Преводилац у Уставном суду Босне и Херцеговине, 1 (један) извршилац на одређено вријеме ( у трајању од 4 мјесеца, уз могућност продужења до 1 године)

Опис послова: преводи материјале за пленарне сједнице Уставног суда као и друге акте за потребе Кабинета предсједника, Одјељења за уставносудску праксу, те осталих одјела у Секретаријату Уставног суда; обавља превођење праксе Европског суда за људска права, материјала везаних за сарадњу Уставног суда с Венецијанском комисијом; обавља превођење кореспонденције, саопштења, те осталих материјала за Кабинет предсједника с енглеског језика на језике народа Босне и Херцеговине и обратно; одговоран је за тачност превода; обавља и друге послове по налогу шефа Језичког одјела и директно му је одговоран.

Услови за обављање послова: ВСС, филозофски или филолошки факултет, одсјек за енглески језик, најмање једна година радног искуства на пословима превођења, положен стручни управни испит и познавање рада на рачунару.

При избору кандидата, у случају истог броја бодова, предност има кандидат који има и знање француског језика, односно знање правног енглеског језика.

Напомена:
Под високом стручном спремом подразумијева се ВСС-VII степен, односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса болоњског система студирања који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова. Детаљне напомене о траженим условима и потребној документацији којом доказујете да испуњавате услове наведене су у прилогу обрасца за пријаву.

Образац за пријаву и потребни документи:

Кандидати који желе да се пријаве на јавни оглас дужни су да доставе попуњен образац за пријаву на оглас, који се може добити у Писарници Уставног суда радним даном (понедељак–петак) од 10 до 12 часова или овдје.

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су да доставе, уз образац за пријаву, доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:

  • диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе,
  • потврду или увјерење о траженом радном искуству.

Сви приложени документи морају да буду оригинали или овјерене фотокопије.

Кандидат који буде изабран дужан је да прије заснивања радног односа достави увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година, које није старије од три мјесеца, љекарско увјерење да је физички и психички способан за обављање послова наведеног радног мјеста и увјерење о држављанству БиХ чији датум издавања није старији од шест мјесеци. Кандидати који не испуњавају услов у погледу стручног управног испита могу се пријавити на јавни оглас. У случају да буду примљени у радни однос, дужни су га накнадно положити.

Процедура избора:

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на испит знања који спроводи Уставни суд Босне и Херцеговине с циљем провјере способности кандидата за рад у Уставном суду на конкретном радном мјесту на које се пријавио.

Испит знања се састоји од два дијела: писменог и усменог.

Само кандидати који положе писмени дио испита знања биће позвани на интервју. О датуму, времену и мјесту одржавања испита знања кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Рок и мјесто подношења пријава:

Јавни оглас је отворен 10 (десет) дана од дана објављивања на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине, тј. од 12. фебруара 2024. године. Пријаву и тражене документе доставити непосредно у Писарницу Уставног суда Босне и Херцеговине или поштом на адресу:

Уставни суд Босне и Херцеговине
Пријава на јавни оглас за радно мјесто
Преводилац у Уставном суду Босне и Херцеговине
Улица реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71 000 Сарајево

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве ће се одбацити.