147. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 147. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 3174/20 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до кршења апелантовог права на правично суђење јер је Врховни суд Федерације БиХ, без уважавања доказа који су током поступка проведени који су били у корист апеланта, те околности да финансијско вјештачење није спроведено јер тужена није дозволила увид у своју финансијску документацију, непропорционално примијенио правило о терету доказивања на штету апеланта, а у корист тужене, што је довело до произвољне примјене правила о терету доказивања.

 АП 3418/20 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до кршења апелантовог права на правично суђење с обзиром на то да су редовни судови у конкретном случају примијенили пропис који није био на снази, те да је закључак редовних судова да се новине у којима је апелант извршио објаву дистрибуирају искључиво на територији Републике Српске арбитраран.

АП 3598/20 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до кршења права апеланата на дјелотворан правни лијек у ситуацији када је Врховни суд Федерације БиХ одбацио тужбе апеланата због протека рока прописаног чланом 18 став 2 Закона о управним споровима ФБиХ (ЗУС) иако није са сигурношћу утврдио када су апелантима достављене оспорене одлуке другостепеног органа. Врховни суд није водио рачуна и није узео у обзир да се рок за подношење тужбе у управном спору, прописан одредбом члана 18 став 2 ЗУС-а, рачуна од дана достављања странци оспореног управног акта, а не од дана сазнања. 

АП 658/22 – у којој је Уставни суд закључио да није прекршено апелантово право на правично суђење када је на основу истих доказа који су проведени у првостепеном поступку Другостепена дисциплинска комисија за тужиоце Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине донијела другачију одлуку и утврдила апелантову дисциплинску одговорност за прекршаје, па му изрекла и одговарајућу дисциплинску мјеру, о чему је Другостепена дисциплинска комисија дала довољно јасна и аргументована образложења.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.