147. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovnu, 147. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 3174/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do kršenja apelantovog prava na pravično suđenje jer je Vrhovni sud Federacije BiH, bez uvažavanja dokaza koji su tijekom postupka provedeni koji su bili u korist apelanta, te okolnosti da financijsko vještačenje nije provedeno jer tužena nije dozvolila uvid u svoju financijsku dokumentaciju, neproporcionalno primijenio pravilo o teretu dokazivanja na štetu apelanta, a u korist tužene, što je dovelo do proizvoljne primjene pravila o teretu dokazivanja.

 AP 3418/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do kršenja apelantovog prava na pravično suđenje s obzirom na to da su redovni sudovi u konkretnom slučaju primijenili propis koji nije bio na snazi, te da je zaključak redovnih sudova da se novine u kojima je apelant izvršio objavu distribuiraju isključivo na teritoriju Republike Srpske arbitraran.

AP 3598/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do kršenja prava apelanata na učinkovit pravni lijek u situaciji kada je Vrhovni sud Federacije BiH odbacio tužbe apelanata zbog proteka roka propisanog člankom 18. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima FBiH (ZUS) iako nije sa sigurnošću utvrdio kada su apelantima dostavljene osporene odluke drugostupanjskog organa. Vrhovni sud nije vodio računa i nije uzeo u obzir da se rok za podnošenje tužbe u upravnom sporu, propisan odredbom članka 18. stavak 2. ZUS-a, računa od dana dostave stranci osporenog upravnog akta, a ne od dana saznanja. 

AP 658/22 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da nije prekršeno apelantovo pravo na pravično suđenje kada je na temelju istih dokaza koji su provedeni u prvostupanjskom postupku Drugostupanjsko stegovno povjerenstvo za tužitelje Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine donijelo drugačiju odluku i utvrdilo apelantovu stegovnu odgovornost za prekršaje, pa mu izreklo i odgovarajuću stegovnu mjeru, o čemu je Drugostupanjsko stegovno povjerenstvo dalo dovoljno jasna i argumentirana obrazloženja.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.