134. и 135. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је 23. марта 2023. године одржао 134. и 135. пленарну сједницу.

Од одлука које је донио на пленарној сједници Уставни суд издваја:

У-27/22 – Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Жељка Комшића, члана Предсједништва Босне и Херцеговине, и Шефика Џаферовића, у вријеме подношења захтјева предсједавајућег Предсједништва Босне и Херцеговине, за оцјену уставности амандмана на Устав Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ бр. 79/22 и 80/22) и Закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 67/22), утврдио да су амандмани и измјене Изборног закона у складу са чл. I/2, II/2, II/4 и III/3б) Устава Босне и Херцеговине и чланом 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, чл. 5 и 7 Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације и чланом 25 Међународног пакта о грађанским и политичким правима.

Ова одлука ће бити објављена након што судије које су најавиле издвојена мишљења доставе своја мишљења, а најкасније у року од 15 дана, у складу са чланом 43 Правила Уставног суда БиХ.

У-22/22 – Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Суда Босне и Херцеговине за оцјену уставности Закона о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 90/05, 32/07, 17/13, 5/14, 40/14, 48/15 и 77/20), утврдио да оспорени закон није у складу с релевантним одредбама Устава Босне и Херцеговине, Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и Међународног пакта о грађанским и политичким правима због тога што не садржи одредбе о праву на трошкове смјештаја и накнаду за одвојени живот за стручно особље у правосудним институцијама Босне и Херцеговине.

У-29/22 – Уставни суд је, одлучујући о захтјеву седам делегата Вијећа народа Републике Српске за оцјену уставности члана 21 Закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 63/20), члана 140 Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 81/22) и члана 17 Закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 92/20), утврдио да су оспорени чланови цитираних закона у дијелу у којем се прописује Светосавска награда у складу с принципом конститутивности народа из Преамбуле Устава Босне и Херцеговине, као и с правом на забрану дискриминације.

У-34/22 – Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Апелационог суда Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за оцјену уставности Закона о поступку оцјене усклађености правних аката Брчко дистрикта („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 20/10), утврдио да непостојање правних одредби о делегацији надлежности у Закону о поступку оцјене усклађености правних аката Брчко дистрикта („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 20/10) није супротно члану II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члану 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.

АП-1828/22 (А. Х.) – У овом предмету Уставни суд је закључио да постоји кршење права на суђење у разумном року када у поступку у којем су одређене привремене мјере осигурања имовинске користи, који је у закону одређен као хитан, Врховни суд Федерације БиХ није показао потребну ажурност приликом одлучивања о апелантовој жалби против првостепеног рјешења.

АП-3228/22 (Кенан Чустовић) – У овом предмету Уставни суд је закључио да су основани апелантови наводи о повреди права на личну слободу и безбједност јер апеланту у поступку контроле оправданости притвора, након потврђивања оптужнице, није омогућено да у „разумним интервалима“ буде лично саслушан пред вијећем Кантоналног суда у Сарајеву које одлучује о његовом притвору.

АП-4204/22 („Енергоинвест ТПО“ д.д. Јајце) – Уставни суд је закључио да постоји повреда права на имовину када у околностима конкретног случаја мијешање у апелантово право на имовину, иако законито и у служби легитимног циља, за апеланта резултира претјераним теретом који се не може оправдати легитимним циљем. У конкретном случају Општински суд у Јајцу је пропустио да размотри да ли је извршење могуће спровести другачијом, погоднијом и мање теретном мјером за апеланта.

Све одлуке усвојене на пленарној сједници биће достављене подносиоцима захтјева/апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.