134. i 135. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 23. marta 2023. godine održao 134. i 135. plenarnu sjednicu.

Od odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

U-27/22 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Željka Komšića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Šefika Džaferovića, u vrijeme podnošenja zahtjeva predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 79/22 i 80/22) i Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 67/22), utvrdio da su amandmani i izmjene Izbornog zakona u skladu sa čl. I/2, II/2, II/4. i III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, čl. 5. i 7. Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 25. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Ova odluka će biti objavljena nakon što sudije koje su najavile izdvojena mišljenja dostave svoja mišljenja, a najkasnije u roku od 15 dana, u skladu sa članom 43. Pravila Ustavnog suda BiH.

U-22/22 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Suda Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 90/05, 32/07, 17/13, 5/14, 40/14, 48/15 i 77/20), utvrdio da osporeni zakon nije u skladu s relevantnim odredbama  Ustava Bosne i Hercegovine, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima zbog toga što ne sadrži odredbe o pravu na troškove smještaja i naknadu za odvojeni život za stručno osoblje u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine.

U-29/22 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/20), člana 140. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 81/22) i člana 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 92/20), utvrdio da su osporeni članovi citiranih zakona u dijelu u kojem se propisuje Svetosavska nagrada u skladu s principom konstitutivnosti naroda iz Preambule Ustava Bosne i Hercegovine, kao i s pravom na zabranu diskriminacije.

U-34/22 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Zakona o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko distrikta („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj 20/10), utvrdio da nepostojanje pravnih odredbi o delegaciji nadležnosti u Zakonu o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko distrikta („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj 20/10) nije suprotno članu II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članu 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

AP-1828/22 (A. H.) – U ovom predmetu Ustavni sud je zaključio da postoji kršenje prava na suđenje u razumnom roku kada u postupku u kojem su određene privremene mjere osiguranja imovinske koristi, koji je u zakonu određen kao hitan, Vrhovni sud Federacije BiH nije pokazao potrebnu ažurnost prilikom odlučivanja o apelantovoj žalbi protiv prvostepenog rješenja.

AP-3228/22 (Kenan Čustović) – U ovom predmetu Ustavni sud je zaključio da su osnovani apelantovi navodi o povredi prava na ličnu slobodu i sigurnost jer apelantu u postupku kontrole opravdanosti pritvora, nakon potvrđivanja optužnice, nije omogućeno da u „razumnim intervalima“ bude lično saslušan pred vijećem Kantonalnog suda u Sarajevu koje odlučuje o njegovom pritvoru.

AP-4204/22 („Energoinvest TPO“ d.d. Jajce) – Ustavni sud je zaključio da postoji povreda prava na imovinu kada u okolnostima konkretnog slučaja miješanje u apelantovo pravo na imovinu, iako zakonito i u službi legitimnog cilja, za apelanta rezultira pretjeranim teretom koji se ne može opravdati legitimnim ciljem. U konkretnom slučaju Općinski sud u Jajcu je propustio razmotriti da li je izvršenje moguće provesti drugačijom, pogodnijom i manje teretnom mjerom za apelanta.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.