126. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је 26. маја одржао 126. пленарну сједницу на којој је разматрао захтјеве за оцјену уставности и апелације.

Од одлука које је донио на Пленарној сједници Уставни суд издваја:

У 16/21 – Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Општинског суда у Завидовићима за оцјену уставности члана 21 став 2 тачка 4, члана 105 и дијела члана 75 Закона о прекршајима, утврдио да дио члана 75 цитираног закона који гласи: „Када је рјешење о прекршају уручено путем поште, сматраће се да је достављање извршено по истеку пет радних дана од дана када је рјешење предато на пошту“ није у складу са чланом II/3е) Устава Босне и Херцеговине и чланом 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода зато што за посљедицу може имати губитак права на приступ суду.

У 2/22 – Уставни суд је, одлучујући о захтјеву 15 чланова Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за рјешавање спора између Босне и Херцеговине и Републике Српске, утврдио да постоји спор у вези с доношењем оспорених одредби Декларације и Закључака од стране Народне скупштине Републике Српске о враћању пренесених надлежности са државе Босне и Херцеговине на ентитет Република Српска у области правосуђа, одбране и безбједности, индиректног опорезивања и других питања. Утврђено је да поједине одредбе оспорених аката нису у складу са чл. I/2 и III/3б) Устава Босне и Херцеговине, због чега је поједине одредбе наведених аката Уставни суд укинуо.

У 9/22 – Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Општинског суда у Зеници за оцјену уставности члана 44 Закона о високом образовању Зеничко-добојског кантона, утврдио да оспорени члан није у складу са чланом I/2 Устава Босне и Херцеговине и чланом 12 Оквирног закона о високом образовању у БиХ из разлога што је дошло до нарушавања аутономије универзитета.

У 14/22 – Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Драгана Човића, предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, за испитивање регуларности поступка, односно утврђивање постојања или непостојања уставног основа за проглашење Приједлога закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине број 02-02-1-639/22 од 22. априла 2022. године штетним по витални интерес бошњачког народа, утврдио да Изјава Клуба делегата бошњачког народа у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о деструктивности по витални интерес бошњачког народа у Босни и Херцеговини у Приједлогу цитираног закона испуњава услове процедуралне исправности из члана IV/3ф) Устава Босне и Херцеговине. Утврђено је да Приједлогом цитираног закона није повријеђен витални интерес бошњачког народа у Босни и Херцеговини.

АП 4378/21 – у којој је Уставни суд одлучио да није дошло до повреде апеланткињиног права на непристрасност суда као сегмента права на правично суђење у ситуацији када наводи о пристрасности предсједника Високог судског и тужилачког савјета БиХ (ВСТС) односно чланова ВСТС-а нису основани.

Све одлуке усвојене на Пленарној сједници биће достављене подносиоцима захтјева/апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.