112. сједницa Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 112. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд, ради илустрације, издваја:

АП 2702/18 - у којој је Уставни суд закључио да је оспореним одлукама Суда Босне и Херцеговине прекршено право на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) због незаконитог мијешања у апелантову имовину у ситуацији када се поврат незаконито наплаћених дажбина у једном дијелу односио на поврат пореза на додатну вриједност (ПДВ), а у образложењу оспорених одлука није дат релевантан одговор на питање да ли су околности конкретног случаја могле да оправдају искључиву примјену члана 234 Закона о царинској политици БиХ.

АП 6791/18 - у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда апелантовог права на правично суђење у односу на доношење одлуке у разумном року као једном од аспеката права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције када је предметни парнични поступак (који је хитне природе) трајао око 16 година и четири мјесеца а на дужину трајања поступка кључно је утицало враћање предмета више пута на поновни поступак.

АП 284/19 - у којој је Уставни суд закључио да је повријеђено апелантово право на дјелотворан правни лијек из члана 13 Европске конвенције у вези са правом на приступ суду из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције када је суд одбацио захтјев за ванредно преиспитивање аналогном примјеном Закона о парничном поступку ФБиХ, којим се ограничава парнична способност странке да изјави ревизију, будући да такво ограничење није прописано у Закону о управном спору ФБиХ (ЗУС) који садржи одредбе о томе ко и како може да изјави захтјев за ванредно преиспитивање, па је примјена члана 55 ЗУС-а произвољна.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне и Херцеговине.

Подијели