Valerija Galić

VALERIJA GALIĆ
Predsjednica

Rođena je 1956. godine u Splitu (Republika Hrvatska). Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Godine 1981. zaposlila se kao pripravnica u Sekretarijatu za zakonodavstvo tadašnjeg Izvršnog vijeća Skupštine SRBiH, odakle je upućena na sudačku praksu u Općinski sud I u Sarajevu. Nakon položenog pravosudnog ispita nastavila je raditi u Sekretarijatu za zakonodavstvo kao stručna suradnica, potom kao savjetnica i pomoćnica sekretara za zakonodavstvo Izvršnog vijeća Vlade R/FBiH do 1996. godine, odnosno do imenovanja na dužnost  predstojniceUreda za zakonodavstvo Vlade FBiH. Sudjelovala je kao članica u više radnih povjerenstava za izradu i donošenje sustavnih zakona iz raznih oblasti. Kao predstavnica BiH iz FBiH i članica Povjerenstva za harmonizaciju pravnog sustava sa europskom legislativom sudjelovala je u nekoliko međunarodnih programa koji su realizirani u SAD-u i Francuskoj (Strasbourg). Koautorica je i recenzentica nekoliko stručnih publikacija. Bila je članica Povjerenstva za polaganje stručnoga ispita za djelatnike uprave u Federaciji BiH, ispitivačica za predmete Osnove ustavnoga uređenja i Osnove uprave u Federaciji BiH, kao i članica Povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita na razini Federacije BiH – ispitivačica za predmet Upravno i radno pravo. Članica je povjerenstava za polaganje pravosudnog ispita na razini BiH – ispitivačica za predmet Upravno i radno pravo. Kao predavačica sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih skupova iz oblasti ustavnoga sudstva i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Za sutkinju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izabrana je u svibnju 2002. godine a na dužnost je stupila u svibnju 2003. godine nakon konstituirajuće sjednice novoga saziva Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine. Od 2006. do 2012. godine obnašala je dužnost dopredsjednice Ustavnoga suda BiH u dva mandata, a dužnost predsjednice obnašala je od 2012. do 2015. godine. Dužnost predsjednice Ustavnog suda preuzela je ponovno u kolovozu 2022. godine.Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.