Valerija Galić

VALERIJA GALIĆ
Sutkinja

Rođena je 1956. godine u Splitu (Republika Hrvatska). Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Godine 1981. uposlila se kao pripravnica u Sekretarijatu za zakonodavstvo tadašnjeg Izvršnog vijeća Skupštine SRBiH, odakle je upućena na sudačku praksu u Općinski sud I u Sarajevu. Nakon položenog pravosudnog ispita nastavila je raditi u Sekretarijatu za zakonodavstvo kao stručna suradnica, potom kao savjetnica i pomoćnica sekretara za zakonodavstvo Izvršnog vijeća Vlade R/FBiH do 1996. godine, odnosno do imenovanja na dužnost tajnice Ureda za zakonodavstvo Vlade FBiH. Sudjelovala je kao članica u više radnih povjerenstava za izradu i donošenje sustavnih zakona iz raznih oblasti. Kao predstavnica BiH iz FBiH i članica Povjerenstva za harmonizaciju pravnog sustava sa europskom legislativom sudjelovala je u nekoliko međunarodnih programa koji su realizirani u SAD-u i Francuskoj (Strasbourg).

Za sutkinju Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine izabrana je 2002. godine nakon konstituirajuće sjednice novoga saziva Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine. Od 2006. do 2012. godine obnašala je dužnost dopredsjednice Ustavnoga suda BiH u dva mandata, a dužnost predsjednice obavljala je od 2012. do 2015. godine.

Koautorica je i recenzentica nekoliko stručnih publikacija. Bila je članica Povjerenstva za polaganje stručnoga ispita za djelatnike uprave u Federaciji BiH, ispitivačica za predmete Osnove ustavnoga uređenja i Osnove uprave u Federaciji BiH. Članica je povjerenstava za polaganje pravosudnog ispita na razini BiH i Federacije BiH – ispitivačica za predmete Upravno pravo i Radno pravo. Kao predavačica sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih skupova iz oblasti ustavnoga sudstva i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Copyrights @ 2021 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.