Miodrag Simović

MIODRAG SIMOVIĆ
Dopredsjednik

Rođen je u Foči 1952. godine. Pravni fakultet završio je u Novom Sadu. Na postdiplomskom studiju krivičnopravnog smjera u Novom Sadu stekao je zvanje magistra 1981. godine, a na istom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju 1985. godine. Nakon završenog studija radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova SRBiH i Ministarstvu pravosuđa i uprave SRBiH. Od januara 1991. do oktobra 1993. godine obavljao je funkciju dopredsjednika Vlade SRBiH i Republike BiH. Za suca Ustavnog suda Republike Srpske izabran je u prosincu 1998. godine i na toj funkciji ostao je do svibnja 2003. godine. Redoviti je profesor Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Banjoj Luci,  Pravnog fakulteta Sveučilišta u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Bihaću. Bio je mentor i član više komisija za odbranu magistarskih radova i doktorskih disertacija. Od 2011. godine je inozemni član Ruske akademije prirodnih nauka. Od 2012. godine je dopisni a od 2018. redoviti član Akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Redoviti član Evropske akademije nauka i umjetnosti je od 2014. godine. Tajnik je Odjeljenja društvenih znanosti, član Predsjedništva i predsjednik Odbora za pravne znanosti Odjeljenja društvenih znanosti Akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Naučnoj i stručnoj javnosti prezentirao je preko 500 radova. Autor je 84 knjige (23 kao autor i 61 kao koautor). Kao referent i koreferent sudjelovao je na preko 250 naučnih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je i u 11 međunarodnih projekata.

Na dužnost suca Ustavnog suda BiH stupio je u svibnju 2003. godine. Dužnost dopredsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine obnašao je od svibnja 2003. do svibnja 2009. godine u dva mandata. Dužnost predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine obnašao je u razdoblju od svibnja 2009. do svibnja do 2012. godine. Naredne tri godine obnašao je dužnost dopredsjednika. Na dužnost dopredsjednika Suda stupio je ponovno u lipnju 2021. godine.

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.