Miodrag Simović

MIODRAG SIMOVIĆ
Dopredsjednik

Rođen je u Foči. Pravni fakultet završio je u Novom Sadu. Na postdiplomskom studiju krivičnopravnog smjera u Novom Sadu stekao je zvanje magistra 1981. godine, a na istom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju 1985. godine. Nakon završenog studija radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova SRBiH i Ministarstvu pravosuđa i uprave SRBiH. Od januara 1991. do oktobra 1993. godine obavljao je funkciju dopredsjednika Vlade SRBiH i Republike BiH. Za suca Ustavnog suda Republike Srpske izabran je u prosincu 1998. godine i na toj funkciji ostao je do svibnja 2003. godine, kada je izabran za suca Ustavnog suda BiH. Na funkciju dopredsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izabran je krajem svibnja 2003., a reizabran u svibnju 2006. godine. Dužnost predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine obnašao je od 2009. do 2012. godine, a naredne tri godine nakon toga obnašao je dužnost dopredsjednika. Za dopredsjednika Suda ponovno je izabran 2021. godine.

Redoviti je profesor Pravnog fakulteta u Banjoj Luci i Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Bio je mentor i član više komisija za odbranu magistarskih radova i doktorskih disertacija. Od 2011. godine je inozemni član Ruske akademije prirodnih nauka, od 2012. godine dopisni član Akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a od 2014. godine član Evropske akademije znanosti i umjetnosti. Član je Predsjedništva Akademije znanosti i umjetnosti i predsjednik Odbora za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka Akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Znanstvenoj i stručnoj javnosti prezentirao je preko 450 radova. Autor je 65 knjiga (22 kao autor i 43 kao koautor). Kao referent sudjelovao je na preko 190 naučnih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je i u devet međunarodnih projekata.

Copyrights @ 2021 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.