Kažnjavanje samo na temelju zakona

Ustavni sud smatra da su sudovi primijenili zakon koji je za apelanta blaži, te da u konkretnom slučaju nema kršenja apelantovih prava iz članka 7. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-114/02 od 27. listopada 2004. godine, stavak 34., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 60/04, pitanje primjene blažeg zakona na kazneno djelo zlouporabe položaja

Neutemeljen je apelantov navod da je postupak vođen i on optužen za „produljeno kazneno djelo" koje, kao takvo, nije bilo propisano u Kaznenom zakonu jer ovakva primjena zakona predstavlja povoljnost za optuženog. Da nema tog instituta optuženom bi bilo suđeno za svaku od učinjenih kaznenopravnih radnji i za svaku od tih radnji bi mu bile utvrđene posebne kazne, pa bi mu po tome, uz primjenu odredbi o stjecanju kaznenih djela, bila izrečena jedinstvena kazna, što je za optuženog nesumnjivo nepovoljnije nego u slučaju kada se primjenjuje institut produljenog kaznenog djela, te kada mu se sudi i utvrđuje kazna propisana za jedno djelo.
• Odluka o meritumu broj AP-86/05 od 13. listopada 2005. godine, st. 59. i 60., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06

Nije povrijeđeno apelantovo pravo iz članka 7. Europske konvencije jer je kazneno djelo trgovine ljudima trajno kazneno djelo, čije izvršenje je počelo prije stupanja na snagu novog KZBiH kojim je to djelo propisano, a čije izvršenje i posljedice kontinuirano traju i nakon stupanja na snagu tog zakona.
• Odluka o meritumu broj AP-3388/06 od 17. ožujka 2009. godine, stavak 48., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 50/09, oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom, nema povrede članka 7. Europske konvencije

Ustavni sud zaključuje da nema povrede članka 7. stavak 1. Europske konvencije kada su apelanti proglašeni krivim za produljeno kazneno djelo porezne utaje koje je, kao takvo, najprije bilo propisano zakonom entiteta, a kasnije i zakonom BiH, te je u konkretnom slučaju primijenjen zakon BiH budući da su apelanti nastavili vršiti isto kazneno djelo i nakon stupanja na snagu zakona BiH, te su mogli pretpostaviti da nastavljanje njihovog ponašanja nakon stupanja na snagu zakona BiH (1. ožujka 2003. godine) nosi rizik da budu osuđeni za produljeno kazneno djelo prema odredbama zakona koje su bile na snazi u vrijeme kada su počinili posljednju radnju izvršenja. Također, nema povrede članka 7. stavak 1. Europske konvencije kada su redovni sudovi utvrdili da su apelanti odgovorni za kaznenopravne radnje kojim su ostvareni elementi bića kaznenih djela porezne utaje i zlouporabe položaja ili ovlasti, a navedena kaznena djela su „bila propisana zakonom" u vrijeme izvršenja i apelanti su iz sadržaja zakonskih odredbi mogli shvatiti koje kaznene radnje i propusti su ih mogli učiniti kazneno odgovornim.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3133/11 od 27. ožujka 2015. godine, stavak 59., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/15, kazneni postupak, produljeno kazneno djelo, nema povrede članka 7. Europske konvencije

Povrijeđeno je apelantovo ustavno pravo iz članka 7. stavak 1. Europske konvencije jer je u konkretnom slučaju primjena Kaznenog zakonika kojim je odbijen apelantov zahtjev za zamjenu kazne zatvora (koja mu je izrečena za kazneno djelo prema ranije važećem KZ-u) novčanom kaznom bila na apelantovu štetu, te je utjecala na samu „kaznu", a ne na njezino izvršenje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1498/18 od 23. travnja 2018. godine, stavak 34., kazneni postupak, zamjena kazne zatvora novčanom kaznom, povrede članka 7. Europske konvencije

Prekršeno je apelantovo ustavno pravo iz članka II/2. Ustava Bosne i Hercegovine i članka 7. stavak 1. Europske konvencije jer je primjena Kaznenog zakonika RS bila na apelantovu štetu glede izricanja sankcije s obzirom na to da je ranije važeći KZ propisivao mogućnost da za predmetno kazneno djelo bude izrečena novčana kazna ili kazna zatvora, te što je sadržavao odredbe prema kojim se pravomoćno izrečena kazna zatvora u trajanju do šest mjeseci može zamijeniti novčanom kaznom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1/18 od 17. prosinca 2018. godine, stavak 43., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 2/20, kazneni postupak, mogućnost zamjene kazne zatvora novčanom kaznom, povreda članka 7. Europske konvencije

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.