Javni natječaj za popunu radnog mjesta Šefa kabineta predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Na temelju Odluke o popuni radnog mjesta šef Kabineta predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnog natječaja broj SU-06-521/18 od 11. svibnja 2018. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

Šef Kabineta predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Opis poslova: Šef Kabineta predsjednika je odgovoran za funkcioniranje Kabineta sukladno potrebama Ustavnog suda; raspoređuje poslove izvršiteljima unutar Kabineta, daje upute i nadzire njihovo izvršavanje; koordinira radom Kabineta s drugim odjelima; odgovoran je za kvalitetno i pravodobno izvršavanje odluka i zaključaka Ustavnog suda iz svog djelokruga rada i rada unutar Kabineta; organizira i nadzire obavljanje i po potrebi obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Ustavnog suda; organizira i nadzire pripremu sastanaka i protokolarnih posjeta za potrebe predsjednika i sudaca Ustavnog suda; osigurava i sudjeluje u organiziranju medijskog praćenja rada Ustavnog suda; identificira ključna pitanja s aspekta odnosa s medijima i predlaže adekvatna rješenja; nadzire pripremu govora, referata i relevantnih materijala za izjave za medije, konferencije za tisak i druge vidove medijskog angažiranja za potrebe predsjednika i sudaca Ustavnog suda; pruža stručnu potporu u pripremi priopćenja za javnost, izjava za medije i sl.; osigurava i sudjeluje u organiziranju aktivnosti u domeni međunarodne suradnje s Konferencijom europskih ustavnih sudova, Europskim sudom za ljudska prava, ustavnim, odnosno drugim najvišim nacionalnim sudovima koji obavljaju funkcije ustavnog sudovanja u drugim zemljama, veleposlanstvima u Bosni i Hercegovini i izvan nje, međunarodnim organizacijama, institucijama i udrugama; surađuje sa službama protokola u drugim institucijama, s predstavnicima medija i odgovarajućim institucijama i njihovim organima u okviru poslova iz svog djelokruga; obavlja poslove u svezi sa zahtjevima o slobodi pristupa informacijama, o čemu sačinjava izvješća; obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Ustavnog suda i generalnog tajnika i izravno im je odgovoran.

 

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računalu i aktivno znanje engleskoga jezika.

 

Pri izboru kandidata posebno će se uzeti u obzir izražena sposobnost dobrog pismenog i usmenog izražavanja, izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti i poznavanje francuskog ili njemačkog jezika.

 

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS-VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno na istim ili sličnim poslovima poslije stjecanja školske spreme utvrđene za konkretno radno mjesto.

 

            Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

 

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

 

Kandidati koji se žele prijaviti na javni natječaj dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na natječaj, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10 do 12 sati ili OVDJE.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih natječajem, a posebno:

 

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome;
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo;
  • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu;
  • uvjerenje o državljanstvu BiH, čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti izvornici ili ovjerene fotokopije.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te liječničko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

 

Procedura izbora:

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.

 

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pisanog i usmenog dijela.

 

Samo kandidati koji polože pisani dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Rok i mjesto podnošenja prijava:

 

Javni natječaj otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objave na web-stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 25. svibnja 2018. godine.

 

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili putem pošte na adresu:

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni natječaj za radno mjesto šef Kabineta predsjednika

Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

 

 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave će se odbaciti.

 

 

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.