Јавни оглас за попуњавање радног мјеста Шефа кабинета предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста шеф Кабинета предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине расписивањем јавног огласа број СУ-06-521/18 од 11. маја 2018. године, Уставни суд Босне и Херцеговине расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање радног мјеста

 

Шеф Кабинета предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине, један (1) извршилац на неодређено вријеме

 

 

Опис послова: Шеф Кабинета предсједника је одговоран за функционисање Кабинета у складу с потребама Уставног суда; распоређује послове извршиоцима унутар Кабинета, даје упутства и надзире њихово извршавање; координира радом Кабинета с другим одјелима; одговоран је за квалитетно и правовремено извршавање одлука и закључака Уставног суда из свог дјелокруга рада и рада унутар Кабинета; организује и надзире обављање и по потреби обавља стручне и административне послове за потребе предсједника Уставног суда; организује и надзире припрему састанака и протоколарних посјета за потребе предсједника и судија Уставног суда; обезбјеђује и учествује у организовању медијског праћења рада Уставног суда; идентификује кључна питања с аспекта односа с медијима и предлаже адекватна рјешења; надзире припрему говора, реферата и релевантних материјала за изјаве за медије, конференције за штампу и друге видове медијског ангажмана за потребе предсједника и судија Уставног суда; пружа стручну подршку у припреми саопштења за јавност, изјава за медије и сл.; обезбјеђује и учествује у организовању активности у домену међународне сарадње с Конференцијом европских уставних судова, Европским судом за људска права, уставним односно другим највишим националним судовима који обављају функције уставног судовања у другим земљама, амбасадама у Босни и Херцеговини и ван ње, међународним организацијама, институцијама и удружењима; сарађује са службама протокола у другим институцијама, с представницима медија и одговарајућим институцијама и њиховим органима у оквиру послова из свог дјелокруга; обавља послове у вези са захтјевима о слободи приступа информацијама, о чему сачињава извјештаје; обавља и друге послове по налогу предсједника Уставног суда и генералног секретара и директно им је одговоран.

 

Услови за обављање послова: ВСС, дипломирани правник, најмање пет година радног искуства на истим или сличним пословима, положен стручни управни испит, познавање рада на рачунару и активно знање енглескога језика.

 

При избору кандидата посебно ће се узети у обзир изражена способност доброг писменог и усменог изражавања, изражене комуникационе и организационе способности и познавање француског или њемачког језика.

 

 

Напомена:

Под високом стручном спремом подразумијева се ВСС-VII степен, односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса Болоњског система студирања који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова.

Под радним искуством подразумијева се радно искуство стечено на истим или сличним пословима послије стицања школске спреме утврђене за конкретно радно мјесто.

 

            Детаљне напомене о траженим условима и потребној документацији којом доказујете да испуњавате услове наведене су у прилогу обрасца за пријаву.

 

Образац за пријаву и потребна документа:

 

Кандидати који желе да се пријаве на јавни оглас дужни су да доставе попуњен образац за пријаву на оглас, који се може добити у Писарници Уставног суда радним даном (понедјељак – петак) од 10 до 12 часова или ОВДЈЕ.

 

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су да доставе, уз образац за пријаву, доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:

 

  • диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе;
  • потврду или увјерење о траженом радном искуству на истим или сличним пословима који морају да буду прецизни и детаљни тако да из њих може да се утврди да кандидат посједује тражено радно искуство;
  • увјерење о положеном стручном управном испиту;
  • увјерење о држављанству БиХ, чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

 

Сва приложена документа морају да буду оригинали или овјерене фотокопије.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година, које није старије од три мјесеца, те љекарско увјерење да је физички и психички способан за обављање послова наведеног радног мјеста.

 

Процедура избора:

 

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на испит знања који спроводи Уставни суд Босне и Херцеговине с циљем провјеравања способности кандидата за рад у Уставном суду на конкретном радном мјесту на које се пријавио.

 

Испит знања се састоји од два дијела: писаног и усменог дијела.

 

Само кандидати који положе писани дио испита знања биће позвани на интервју.

О датуму, времену и мјесту одржавања испита знања кандидати ће бити накнадно обавијештени.

 

Рок и мјесто подношења пријава:

 

Јавни оглас отворен је 15 (петнаест) дана од дана објављивања на wеb-страници Уставног суда Босне и Херцеговине, тј. од 25. маја 2018. године.

 

Пријаву и тражена документа доставити непосредно у Писарницу Уставног суда Босне и Херцеговине или путем поште на адресу:

 

Уставни суд Босне и Херцеговине

Пријава на јавни оглас за радно мјесто шеф Кабинета предсједника

Уставног суда Босне и Херцеговине
Улица реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71000 Сарајево

 

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве ће се одбацити.

 

Подијели