Javni natječaj za Stručnog suradnika za materijalno-financijske poslove

Na temelju Odluke o popuni radnog mjesta stručni suradnik za materijalno-financijske poslove broj SU-06-490/24 od 18. lipnja 2024. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS
za popunu radnog mjesta
Stručni suradnik za materijalno-financijske poslove, 1 (jedan) izvršitelj
na neodređeno vrijeme

Opis poslova: priprema i obrađuje računovodstveno-knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju; vrši unos financijske dokumentacije u informacijski sustav financijskog upravljanja; vrši unos obračunatih troškova službenog putovanja i kreira fakture na temelju putnog naloga u ISFU (stvaranje obveze); izrađuje obračun plaća i naknada uposlenika, obračun po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i ugovorima o djelu i vrši unos u informacijski sustav financijskog upravljanja; priprema i izrađuje prijavu podataka o ostvarenoj plaći, naknadama plaće i stažu osiguranja; podnosi i ovjerava specifikacije, ugovore i drugu dokumentaciju nadležnoj poreznoj upravi; provodi proceduru refundiranja bolovanja kod nadležnih zdravstvenih institucija; vrši izradu i izdavanje narudžbenica; vodi pomoćnu knjigu putnih naloga; vrši obračun troškova službenog putovanja; pravi tjedni/mjesečni pregled službenih putovanja; vodi pomoćnu knjigu ulaznih računa (KUF); priprema likvidnu dokumentaciju, kontrolira materijalnu i formalnu ispravnost dokumenata plaćanja i dostavlja ih na knjiženje; priprema dokumentaciju za obračun plaća, naknada i ostalih materijalnih prava uposlenih; kontrolira materijalnu i formalnu ispravnost dokumenata i dostavlja ih na potpis ovlaštenoj osobi; vodi evidenciju i knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara, obračunava amortizaciju; usklađuje analitiku i sintetiku u Glavnoj knjizi trezora; sudjeluje u pripremi podataka za sve vrste analiza i informacija; prati zakonske i druge propise iz djelokruga svog rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Financijskog odjela i izravno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, ekonomski fakultet, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Prednost ima kandidat s poznavanjem rada u posebnim računovodstvenim programima.

Napomena

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS-VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova. Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak–petak) od 10 do 12 sati ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

•    diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome
•    potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu
•    uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu
•    uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te liječničko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet glede stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos, dužni su u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos ispuniti traženi uvjet.

Procedura izbora

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog.

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava

Javni oglas je otvoren 10 (deset) dana od dana objave na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 19. lipnja 2024. godine. Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili poštom na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Prijava na javni oglas za radno mjesto
 Stručni suradnik za materijalno-financijske poslove
Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave će se odbaciti.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.