Javni natječaj za radno mjesto Prevoditelja

Na temelju Odluke o popuni radnog mjesta prevoditelj za simultano prevođenje u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine broj SU-06-320/24 od 14. ožujka 2024. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

  • Prevoditelj za simultano prevođenje u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme


Opis poslova: prevoditelj za simultano prevođenje prevodi s engleskog jezika na službene jezike u Bosni i Hercegovini i obratno na plenarnim sjednicama Ustavnog suda, na javnim raspravama, kao i na svim ostalim sjednicama i sastancima za koje je potrebno osigurati konsekutivno, simultano  i chuchotage prevođenje prilikom službenih posjeta Ustavnom sudu, te službenih putovanja predsjednika i sudaca Ustavnog suda radi sudjelovanja na raznim konferencijama, stručnim i znanstvenim skupovima; obavlja prevođenje materijala za plenarne sjednice, kao i drugih akata za potrebe Kabineta predsjednika, Odjeljenja za ustavnosudsku praksu, te ostalih odjela u Tajništvu Ustavnog suda; prevodi praksu Europskog suda za ljudska prava, materijale vezane za suradnju Ustavnog suda s Venecijanskim povjerenstvom; prevodi korespondenciju, priopćenja, te ostale materijale za Kabinet predsjednika; odgovoran je za točnost i kvalitetu prijevoda; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Jezičnog odjela i izravno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, filozofski ili filološki fakultet, odsjek za engleski jezik, najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima prevođenja, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računalu.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat koji je radio najmanje godinu dana na poslovima simultanog prevođenja, odnosno znanje pravnog engleskog jezika.

Napomena:
Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS-VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:
Kandidati koji se žele prijaviti na javni natječaj dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na natječaj, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak–petak) od 10 do 12 sati ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih natječajem, a posebno:

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
  • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu;
  • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te liječničko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos, dužni su u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos ispuniti traženi uvjet.

Procedura izbora:
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će pozvani na ispit znanja kojeg provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog dijela.

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava:
Javni natječaj je otvoren 10 (deset) dana od dana objave na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 19. ožujka 2024. godine.

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili poštom na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Prijava na javni natječaj za radno mjesto
Prevoditelj za simultano prevođenje u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine
Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave će se odbaciti.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.