Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta Šefa kabineta predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta šef Kabineta predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-521/18 od 11. maja 2018. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta

 

Šef Kabineta predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

 

Opis poslova: Šef Kabineta predsjednika je odgovoran za funkcioniranje Kabineta u skladu s potrebama Ustavnog suda; raspoređuje poslove izvršiocima unutar Kabineta, daje uputstva i nadzire njihovo izvršavanje; koordinira radom Kabineta s drugim odjelima; odgovoran je za kvalitetno i pravovremeno izvršavanje odluka i zaključaka Ustavnog suda iz svog djelokruga rada i rada unutar Kabineta; organizira i nadzire obavljanje i po potrebi obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Ustavnog suda; organizira i nadzire pripremu sastanaka i protokolarnih posjeta za potrebe predsjednika i sudija Ustavnog suda; osigurava i učestvuje u organiziranju medijskog praćenja rada Ustavnog suda; identificira ključna pitanja s aspekta odnosa s medijima i predlaže adekvatna rješenja; nadzire pripremu govora, referata i relevantnih materijala za izjave za medije, konferencije za štampu i druge vidove medijskog angažmana za potrebe predsjednika i sudija Ustavnog suda; pruža stručnu podršku u pripremi saopćenja za javnost, izjava za medije i sl.; osigurava i učestvuje u organiziranju aktivnosti u domenu međunarodne saradnje s Konferencijom evropskih ustavnih sudova, Evropskim sudom za ljudska prava, ustavnim, odnosno drugim najvišim nacionalnim sudovima koji obavljaju funkcije ustavnog sudovanja u drugim zemljama, ambasadama u Bosni i Hercegovini i van nje, međunarodnim organizacijama, institucijama i udruženjima; sarađuje sa službama protokola u drugim institucijama, s predstavnicima medija i odgovarajućim institucijama i njihovim organima u okviru poslova iz svog djelokruga; obavlja poslove u vezi sa zahtjevima o slobodi pristupa informacijama, o čemu sačinjava izvještaje; obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Ustavnog suda i generalnog sekretara i direktno im je odgovoran.

 

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru i aktivno znanje engleskoga jezika.

 

Pri izboru kandidata posebno će se uzeti u obzir izražena sposobnost dobrog pismenog i usmenog izražavanja, izražene komunikacione i organizacione sposobnosti i poznavanje francuskog ili njemačkog jezika.

 

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno na istim ili sličnim poslovima poslije stjecanja školske spreme utvrđene za konkretno radno mjesto.

 

            Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

 

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

 

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10 do 12 sati ili OVDJE.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

 

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome;
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo;
  • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu;
  • uvjerenje o državljanstvu BiH, čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te ljekarsko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

 

Procedura izbora:

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.

 

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pisanog i usmenog dijela.

 

Samo kandidati koji polože pisani dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Rok i mjesto podnošenja prijava:

 

Javni oglas otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na web-stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 25. maja 2018. godine.

 

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili putem pošte na adresu:

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni oglas za radno mjesto šef Kabineta predsjednika

Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

 

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će se odbaciti.

 

 

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.