Javni oglas za radno mjesto Prevodioca

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta prevodilac za simultano prevođenje u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine broj SU-06-320/24 od 14. marta 2024. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnog mjesta

  • Prevodilac za simultano prevođenje u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova: prevodilac za simultano prevođenje prevodi s engleskog jezika na službene jezike u Bosni i Hercegovini i obratno na plenarnim sjednicama Ustavnog suda, na javnim raspravama, kao i na svim ostalim sjednicama i sastancima za koje je potrebno osigurati konsekutivno, simultano i chuchotage prevođenje prilikom službenih posjeta Ustavnom sudu, te službenih putovanja predsjednika i sudija Ustavnog suda radi učešća na raznim konferencijama, stručnim i naučnim skupovima; obavlja prevođenje materijala za plenarne sjednice, kao i drugih akata za potrebe Kabineta predsjednika, Odjeljenja za ustavnosudsku praksu, te ostalih odjela u Sekretarijatu Ustavnog suda; prevodi praksu Evropskog suda za ljudska prava, materijale vezane za saradnju Ustavnog suda s Venecijanskom komisijom; prevodi korespondenciju, saopćenja, te ostale materijale za Kabinet predsjednika; odgovoran je za tačnost i kvalitet prevoda; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Jezičkog odjela i direktno mu je odgovoran.
Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, filozofski ili filološki fakultet, odsjek za engleski jezik, najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima prevođenja, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost  ima kandidat koji je radio najmanje godinu dana na poslovima simultanog prevođenja, odnosno znanje pravnog engleskog jezika.

Napomena:
Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:
Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak–petak) od 10 do 12 sati ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
  • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu,
  • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te ljekarsko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos, dužni su u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos ispuniti traženi uvjet.

Procedura izbora:
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja kojeg provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog dijela.

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava:
Javni oglas je otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 19. marta 2024. godine.

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili poštom na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Prijava na javni oglas za radno mjesto
Prevodilac za simultano prevođenje u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine
Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će se odbaciti.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.