Dnevni red 125. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14),
zakazujem

125. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 24. i 25. mart 2022. godine
sa početkom u 9.30 sati


Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika

a)    Zapisnik sa 124. plenarne sjednice Ustavnog suda od 2. i 3. decembra 2021. godine

b)    Zapisnik sa vanredne plenarne sjednice Ustavnog suda od 9. marta 2022. godine

II.    Izbor potpredsjednika Ustavnog suda BiH iz reda međunarodnih sudija

III.    Razmatranje U predmeta

1.    U 12-21
Zahtjev Općinskog suda u Srebreniku za ocjenu ustavnosti člana 105. Zakona o prekršajima („Službene novine Federacije BiH“ broj 63/14).

2.    U 13-21
Zahtjev Suda Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti odredbe člana 79. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 88/05, 53/07, (58/08 – ZO Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH), 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) i odredbe člana 4. Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 42/12, 78/12, 51/13 i 68/18).

3.    U 16-21
Zahtjev Općinskog suda u Zavidovićima za  ocjenu saglasnosti čl. 21. stav 2. tačka 4., 105. i dijela odredbe člana 75. Zakona o prekršajima („Službene novine Federacije BiH“ broj 63/14) sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

4.    U 17-21
Zahtjev Kantonalnog suda u Mostaru za ocjenu saglasnosti člana 173. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/16) sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

5.    U 18-21
Zahtjev Osnovnog suda u Zvorniku za ocjenu saglasnosti Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/18) sa odredbama čl. I/2. i II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi s odredbama člana 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, člana 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, kao i članom 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

IV.    Razmatranje AP predmeta

1.    AP 865-20  (Antonić Trade d.o.o. Laktaši)
2.    AP 2076-20 (Radivoje Janković)
3.    AP 3156-20 (M. A.)
4.    AP 475-21  (Krajina Borac d.o.o. Banja Luka)
5.    AP 4378-21 (Gordana Tadić)

V.    Informacija za plenarnu sjednicu Ustavnog suda BiH

VI.    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.