Dnevni red 125. plenarne sjednice

Na temelju čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14),
zakazujem

125. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 24. i 25. ožujka 2022. godine
sa početkom u 9.30 sati


Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika

a)    Zapisnik sa 124. plenarne sjednice Ustavnog suda od 2. i 3. prosinca 2021. godine

b)    Zapisnik sa izvanredne plenarne sjednice Ustavnog suda od 9. ožujka 2022. godine

II.    Izbor dopredsjednika Ustavnog suda BiH iz reda međunarodnih sudaca

III.    Razmatranje U predmeta

1.    U 12-21
Zahtjev Općinskog suda u Srebreniku za ocjenu ustavnosti članka 105. Zakona o prekršajima („Službene novine Federacije BiH“ broj 63/14).

2.    U 13-21
Zahtjev Suda Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti odredbe članka 79. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 88/05, 53/07, (58/08 – ZO Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH), 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) i odredbe članka 4. Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 42/12, 78/12, 51/13 i 68/18).

3.    U 16-21
Zahtjev Općinskog suda u Zavidovićima za  ocjenu suglasnosti čl. 21. stavak 2. točka 4., 105. i dijela odredbe članka 75. Zakona o prekršajima („Službene novine Federacije BiH“ broj 63/14) sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

4.    U 17-21
Zahtjev Kantonalnog suda u Mostaru za ocjenu suglasnosti članka 173. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/16) sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

5.    U 18-21
Zahtjev Osnovnog suda u Zvorniku za ocjenu suglasnosti Zakona o plaćama i naknadama sudaca i javnih tužitelja u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/18) sa odredbama čl. I/2. i II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u svezi s odredbama članka 14. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, članka 1. Protokola broj 12 uz Europsku konvenciju, kao i člankom 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

IV.    Razmatranje AP predmeta

1.    AP 865-20  (Antonić Trade d.o.o. Laktaši)
2.    AP 2076-20 (Radivoje Janković)
3.    AP 3156-20 (M. A.)
4.    AP 475-21  (Krajina Borac d.o.o. Banja Luka)
5.    AP 4378-21 (Gordana Tadić)

V.    Informacija za plenarnu sjednicu Ustavnog suda BiH

VI.    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.