Јавни оглас за радно мјесто шефа Одјела за финансијске послове

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста шеф Одјела за финансијске послове у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине јавном конкуренцијом, расписивањем јавног огласа број П2-1-435/16 од 30. септембра 2016. године

 

 

УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

 

 

 

Шеф Одјела за финансијске послове    jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

 

Опис послова: шеф Одјела за финансијске послове организује и координира рад унутар Одјела; одговоран је за законито, правовремено и квалитетно обављање послова Одјела; прати законске и друге прописе из дјелокруга свог рада и учествује у изради нацрта одговарајућих општих аката Уставног суда; прави план рада и извјештај о раду Одјела; учествује у изради стратешких докумената Уставног суда, приједлога буџета, финансијских извјештаја и анализа о извршењу буџета и мјесечних планова динамике трошења средстава; прати извршење буџетских средстава Уставног суда; припрема извјештаје и информације из области финансијско-материјалног пословања; контролише подизање готовине с рачуна и исплате из благајне; контролише обрачун плата, накнада и осталих материјалних права запослених; одобрава финансијске трансакције кроз информациони систем финансијског управљања; припрема рачуноводствене документе и извјештаје за стране донаторе; учествује у пословима координације у вези с успостављањем, одржавањем и редовним ажурирањем система финансијског управљања и контроле; учествује у успостављању и контроли успостављених интерних процедура и контрола;  врши интерну рачуноводствену контролу у складу с интерним актима; води рачуна о стручном усавршавању запослених у Одјелу; обавља и друге послове по налогу помоћника генералног секретара и директно му је одговоран.

Услови за обављање послова: ВСС, економски факултет, најмање три године радног искуства на истим или сличним пословима, положен стручни управни испит, познавање рада на рачунару. Предност има кандидат с познавањем рада у посебним рачуноводственим програмима.

 

Напомена:

 

Под високом стручном спремом подразумијева се ВСС - VII степен, односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса Болоњског система студирања који се вреднује с најмање 240 ECTS бодова.

Под радним искуством подразумијева се радно искуство стечено на истим или сличним пословима послије стицања школске спреме утврђене за конкретно радно мјесто.

 

Под стручним управним испитом сматра се стручни управни испит положен на нивоу Босне и Херцеговине.

 

Потребна документа:

 

Кандидати који желе да се пријаве на јавни оглас дужни су да доставе попуњен образац за пријаву на оглас који се може добити у Писарници Уставног суда радним даном (понедјељак – петак) у периоду од 10 до 12 часова или овдје.

 

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су уз образац за пријаву доставити доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:

 

  • Диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе.
  • Потврду или увјерење о траженом радном искуству на истим или сличним пословима који морају да буду прецизни и детаљни тако да се из њих може утврдити да кандидат посједује тражено радно искуство.
  • Увјерење о положеном стручном управном испиту.
  • Увјерење о држављанству чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

 

Сва приложена документа морају да буду оригинали или овјерене фотокопије.

 

Кандидат који буде изабран дужан је да прије заснивања радног односа достави увјерење да се против њега не води кривични поступак, не старије од три мјесеца.

 

Процедура избора:

 

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на стручни испит који спроводи Уставни суд БиХ, који има циљ провјеру способности кандидата за рад у Уставном суду на радном мјесту на које се кандидат пријавио.

 

Стручни испит се састоји од два дијела: писменог (тестирање) и усменог (интервју).

 

Само кандидати који положе писмени дио стручног испита биће позвани на интервју.

О датуму, времену и мјесту одржавања стручног испита кандидати ће бити накнадно обавијештени.

 

Рок и мјесто подношења пријава:

 

Јавни оглас отворен је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама „Дневни лист“.

Пријаву и тражена документа треба доставити на адресу:

 

Уставни суд Босне и Херцеговине

„Пријава на јавни оглас за шефа Одјела за финансијске послове

у Секретаријату Уставног суда БиХ
Реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71000 Сарајево

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

Напомена: Оглас је објављен у „Дневном листу“ 5. октобра 2016. године.

Подијели