Јавни оглас за пријем у радни однос стручног сарадника за правне, персоналне и опште послове

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине јавном конкуренцијом, расписивањем јавног огласа, број П2-544/17 од 14. јуна 2017. године

УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

Стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове

један (1) извршилац на неодређено вријеме

Опис послова и радних задатака:

Опис послова: стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове прати законске и друге прописе из области радних односа и о њима доставља информације руководним радницима у Одјелу; по потреби израђује анализе и прегледе и припрема правна мишљења, учествује у припреми општих и других аката и материјала из дјелокруга Уставног суда; учествује у обављању правних послова Канцеларије; води књигу евиденције запослених и стара се о благовременој пријави-одјави запослених; води бригу о радним књижицама и другој персоналној документацији запослених у Уставном суду; ажурира настале промјене и о томе обавјештава надлежне носиоце осигурања; стара се о остваривању права из области пензионо-инвалидског осигурања и другим правима запослених; израђује појединачне акте и потврде у вези с радноправним статусом запослених и обавља потребну коресподенцију; води и даје статистичке извјештаје и податке; води евиденцију о присуству запослених на послу и друге евиденције; обавља послове око пријема нових запослених у радни однос; обавља и друге послове по налогу шефа Одјела и директно му је одговоран.

Услови за обављање послова: ВСС, дипломирани правник, најмање једна година радног искуства на правним пословима, положен стручни управни испит и познавање рада на рачунару.

При избору кандидата, у случају истог броја бодова, предност има кандидат са познавањем енглеског језика.

Напомена:

Под високом стручном спремом подразумијева се ВСС - VII степен, односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса Болоњског система студирања који се вреднује са најмање 240 ЕCTS бодова.

Под радним искуством подразумијева се радно искуство стечено на истим или сличним пословима послије стицања школске спреме утврђене за конкретно радно мјесто.

Потребна документа:

Кандидати који желе да се пријаве на јавни оглас дужни су да доставе попуњен образац за пријаву на оглас који се може добити у Писарници Уставног суда радним даном (понедјељак – петак) од 10 до 12 часова или на wеb-страници Уставног суда овдје.

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су да доставе, уз образац за пријаву, доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:

  • диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе;
  • потврду или увјерење о траженом радном искуству на истим или сличним пословима који морају да буду прецизни и детаљни тако да се из њих може утврдити да кандидат посједује тражено радно искуство;
  • увјерење о положеном стручном управном испиту;
  • увјерење о држављанству чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

Сва приложена документа морају да буду оригинали или овјерене фотокопије.

Кандидат који буде изабран дужан је да прије заснивања радног односа достави увјерење да се против њега не води кривични поступак, које није старије од три мјесеца, те љекарско увјерење да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријавио.

Процедура избора:

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на испит знања који спроводи Уставни суд Босне и Херцеговине, чији је циљ провјера способности кандидата за рад у Уставном суду на конкретном радном мјесту на које се кандидат пријавио.

Испит знања се састоји од два дијела: писаног и усменог дијела.

Само кандидати који положе писани дио испита знања биће позвани на интервју.

О датуму, времену и мјесту одржавања испита знања кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Рок и мјесто подношења пријава:

Јавни оглас отворен је 8 (осам) дана од дана објављивања на wеb-страници Уставног суда Босне и Херцеговине.

Пријаву и тражена документа треба доставити на адресу:

Уставни суд Босне и Херцеговине

Пријава на јавни оглас за стручног сарадника за правне, персоналне и опште послове

у Секретаријату Уставног суда БиХ
Улица реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71000 Сарајево

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће бити разматране.

Објављено у дневном листу „Независне новине“ 16. juna 2017. године

Подијели