Javni oglas za prijem u radni odnos stručnog saradnika za pravne, personalne i opće poslove\r\n

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine javnom konkurencijom, raspisivanjem javnog oglasa, broj P2-544/17 od 14. juna 2017. godine

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova i radnih zadataka:

Opis poslova: stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima dostavlja informacije rukovodnim radnicima u Odjelu; po potrebi izrađuje analize i preglede i priprema pravna mišljenja, učestvuje u pripremi općih i drugih akata i materijala iz djelokruga Ustavnog suda; učestvuje u obavljanju pravnih poslova Ureda; vodi knjigu evidencije zaposlenih i stara se o pravovremenoj prijavi-odjavi zaposlenih; vodi brigu o radnim knjižicama i drugoj personalnoj dokumentaciji zaposlenih u Ustavnom sudu; ažurira nastale promjene i o tome obavještava nadležne nosioce osiguranja; stara se o ostvarivanju prava iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i drugim pravima zaposlenih; izrađuje pojedinačne akte i potvrde u vezi s radnopravnim statusom zaposlenih i obavlja potrebnu korespodenciju; vodi i daje statističke izvještaje i podatke; vodi evidenciju o prisustvu zaposlenih na poslu i druge evidencije; obavlja poslove oko prijema novih zaposlenika u radni odnos; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i direktno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat sa poznavanjem engleskog jezika.

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno na istim ili sličnim poslovima poslije stjecanja školske spreme utvrđene za konkretno radno mjesto.

Potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10 do 12 sati ili na web-stranici Ustavnog suda ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su da dostave, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome;
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo;
  • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu;
  • uvjerenje o državljanstvu čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, koje nije starije od tri mjeseca, te ljekarsko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine, čiji je cilj provjera sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio.

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pisanog i usmenog dijela.

Samo kandidati koji polože pisani dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Javni oglas otvoren je 8 (osam) dana od dana objavljivanja na web-stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni oglas za stručnog saradnika za pravne, personalne i opće poslove

u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH
Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Objavljeno u dnevnom listu „Nezavisne novine“ 16. juna 2017. godine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.