Јавни оглас за попуњавање радних мјеста - 27.7.2015.

На основу Одлукa о попуњавању радних мјеста у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине јавном конкуренцијом, расписивањем јавног огласа бр. П2-1-357, П2-1-358, П2-1-359 и П2-1-360/15 од 24. јула 2015. године

УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за попуњавање радних мјеста у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине1. Стручни сарадник у Канцеларији регистрара
     - 2 извршиоца

2. Технички секретар судије
     - 1 извршилац

3. Референт за отпрему поште, финализирање
и архивирање предмета

    - 1 извршилац

4. Лектор
    - 1 извршилацОпис послова и радних задатака за позицију број 1 - стручни сарадник у Канцеларији регистрара:

Учествује у раду на обрађивању захтјева за покретање поступка и апелација под супервизијом виших правних савјетника, судија и правних савјетника судија, обрађује друге поднеске упућене Уставном суду, обавља друге послове по налогу шефа Одјељења и регистрара и директно им је одговоран.

Услови за обављање послова:

- ВСС, дипломирани правник, најмање 1 (једна) година радног искуства на правним пословима, положен стручни управни испит, обученост за рад на рачунару.

При избору кандидата, у случају истог броја бодова, предност има кандидат са активним знањем енглеског или француског језика.

Опис послова и радних задатака за позицију број 2 - технички секретар судије:

Технички секретар судије врши административне и друге послове за потребе судије Уставног суда, прима, комплетира и разврстава материјале који се достављају, води евиденцију службених обавеза судије, обезбјеђује техничке и друге услове за припрему и одржавање састанака за потребе судије, врши најаву странака, обавља дактилографске послове, обавља и друге послове које му повјери шеф Одјељења и директно му је одговоран.

Услови за обављање послова:

- ССС, општег или управног смјера, најмање једна година радног искуства, оспособљеност за дактилографске послове, положен стручни управни испит и обученост за рад на рачунару.

Предност има кандидат са познавањем основне конверзације на енглеском језику.

Опис послова и радних задатака за позицију број 3 – референт за отпрему поште, финализирање и архивирање предмета:

Референт за отпрему поште, финализирање и архивирање предмета обавља послове финализирања предмета након доношења судске одлуке, доставља одлуке на објављивање у службена гласила, улаже доставницу у спис након уручења судске одлуке, уручује и брине се о уручењу судске одлуке ако достављање није успјело, врши све послове на отпреми поште, води евиденцију о отпремљеној пошти, води поштанске књиге, контролише спис прије архивирања, систематизује, одлаже и рукује «СУ» предметима и другим писменима, архивира списе и други регистрацијски материјал, даје на коришћење предмете из архиве по налогу водитеља Писарнице, обавља и друге послове по налогу водитеља Писарнице и директно му је одговоран.

Услови за обављање послова:
- ССС, општег или управног смјера, најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима, положен стручни управни испит и обученост за рад на рачунару.

Опис послова и радних задатака за позицију број 4 – лектор:

Врши лекторисање одлука и свих службених текстова за објављивање на језицима народа Босне и Херцеговине, обавља и друге послове по налогу шефа Језичког одјељења и директно му је одговоран.

Услови за обављање послова:

- ВСС, филозофски факултет, одсјек за језике народа Босне и Херцеговине, најмање 1 (једна) година радног искуства на пословима лекторисања правних текстова и одлука, положен стручни управни испит и обученост за рад на рачунару.

Потребна документа:

Кандидати који желе да се пријаве на јавни оглас дужни су да доставе попуњен образац за пријаву на оглас који може да се добије у Писарници Уставног суда радним даном (понедјељак – петак) у периоду од 10 до 12 часова или овдје.

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су да уз образац за пријаву доставе доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:


• Диплому о завршеном факултету за позиције 1 и 4, односно свједочанство о завршеној средњој школи за позиције 2 и 3, а у случају да факултет/средња школа није завршена у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе/свједочанства.
 
• Потврду или увјерење о траженом радном искуству, и то: за позицију 1 на правним пословима, за позицију 4 на пословима лекторисања правних текстова и одлука, за позицију 3 на истим или сличним пословима, односно о најмање једној години радног искуства за позицију 2, сачињене тако да из њих може прецизно да се утврди да кандидат посједује тражено радно искуство. Радно искуство рачуна се од датума стицања школске спреме тражене овим огласом.
 
• Увјерење о положеном стручном испиту.
 
• Увјерење о држављанству чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

Сва приложена документа морају да буду оригинали или овјерене фотокопије.

Кандидати који не испуњавају услов у погледу стручног управног испита могу да се пријаве на наведени јавни оглас. У случају да буду примљени у радни однос, дужни су да у року од 6 (шест) мјесеци од дана распоређивања на наведене послове испуне тражени услов.

Кандидат који буде изабран дужан је да прије заснивања радног односа достави увјерење да се против њега не води кривични поступак не старије од три мјесеца.


Процедура избора за позиције 1 и 4 – стручни сарадник и лектор:

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на стручни испит.

Стручни испит је дио јавног конкурса који спроводи Уставни суд Босне и Херцеговине с циљем провјере способности кандидата за рад у Уставном суду Босне и Херцеговине на конкретном радном мјесту на које се кандидат пријавио.

Стручни испит се састоји од два дијела: писменог (тестирање) и усменог (интервју).

Само кандидати који положе писмени дио стручног испита биће позвани на интервју.

О датуму, времену и мјесту одржавања стручног испита кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Процедура избора за позиције 2 и 3 – референт за отпрему поште, финализирање и архивирање предмета и технички секретар судије

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на интервју.

Приликом интервјуа биће тестирано познавање рада на рачунару кандидата.

О датуму, времену и мјесту одржавања стручног испита кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Рок и мјесто подношења пријава:

Јавни оглас отворен је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „Ослобођење“.

Пријаву и тражена документа треба доставити на адресу:

Уставни суд Босне и Херцеговине
„Пријава на јавни оглас за (навести радно мјесто за које се пријављује)
у Секретаријату Уставног суда БиХ“

Реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71000 Сарајево

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Објављено у дневним новинама "Ослобођење" дана 27.7.2015. године.
Подијели