Јавни оглас за попуњавање радних мјеста

На основу Одлуке предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине број СУ-06-1242-7/22 od 11. априла 2023. godine објављује се:

ПОНИШТЕЊЕ
јавног огласа за пријем у радни однос

Поништава се јавни оглас објављен 21. децембра 2022. године у дневним новинама „Ослобођење“ у дијелу који се односи на попуњавање радног мјеста Лектор у Уставном суду Босне и Херцеговине, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме,

и истовремено,

на основу Одлуке о попуњавању радног мјеста Лектор у Уставном суду Босне и Херцеговине број СУ-06-1242/22 od 20. децембра 2022. године и Одлуке о попуњавању радног мјеста Стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове у Уставном суду Босне и Херцеговине број СУ-06-348/23 od 11. априла 2023. године, Уставни суд Босне и Херцеговине расписује нови:

ЈАВНИ ОГЛАС
за попуњавање радних мјеста

  • Лектор у Уставном суду Босне и Херцеговине, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме и
  • Стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове у Уставном суду Босне и Херцеговине, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме

Лектор у Уставном суду Босне и Херцеговине

Опис послова: лектор врши лекторисање одлука и свих службених текстова за објављивање на службеним језицима у Босни и Херцеговини; врши језичку обраду текстова за публикације на службеним језицима у Босни и Херцеговини; обавља и друге послове по налогу шефа Језичког одјела и директно му је одговоран.

Услови за обављање послова: ВСС, филозофски или филолошки факултет, одсјек за језике народа Босне и Херцеговине, најмање три године радног искуства на пословима лекторисања правних текстова и одлука, положен стручни управни испит и познавање рада на рачунару.

Стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове

Опис послова: стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове прати законске и друге прописе из области радних односа и о њима доставља информације руководним радницима у Одјелу; по потреби израђује анализе и прегледе и припрема правна мишљења; учествује у припреми општих и других аката и материјала из дјелокруга Уставног суда; учествује у обављању правних послова Канцеларије; води књигу евиденције запослених и стара се о благовременој пријави-одјави запослених; води бригу о радним књижицама и другој персоналној документацији запослених у Уставном суду; ажурира настале промјене и о томе обавјештава надлежне носиоце осигурања; стара се о остваривању права из области пензијско-инвалидског осигурања и другим правима запослених; израђује појединачне акте и потврде у вези с радноправним статусом запослених и обавља потребну кореспонденцију; води и даје статистичке извјештаје и податке; води евиденцију о присуству запослених на послу и друге евиденције; обавља послове око пријема нових запосленика у радни однос; обавља и друге послове по налогу шефа Одјела и директно му је одговоран.
Услови за обављање послова: ВСС, дипломирани правник, најмање једна година радног искуства на правним пословима, положен стручни управни испит и познавање рада на рачунару.

При избору кандидата, у случају истог броја бодова, предност има кандидат с познавањем енглеског језика.

Напомена:

Под високом стручном спремом подразумијева се ВСС-VII степен, односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса болоњског система студирања који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова.
Детаљне напомене о траженим условима и потребној документацији којом доказујете да испуњавате услове наведене су у прилогу обрасца за пријаву.

Образац за пријаву и потребни документи:

Кандидати који желе да се пријаве на јавни оглас дужни су да доставе попуњен образац за пријаву на оглас, који се може добити у Писарници Уставног суда радним даном (понедјељак–петак) од 10 до 12 часова или преузети овдје.

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су да доставе, уз образац за пријаву, доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:

Лектор

  • диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и   Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе,
  • потврду или увјерење о траженом радном искуству,
  • увјерење о положеном стручном управном  испиту,
  • увјерење о држављанству БиХ чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

Стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове

  • диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и   Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе,
  • потврду или увјерење о траженом радном искуству,
  • увјерење о положеном стручном управном испиту,
  • увјерење о држављанству чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

Сви приложени документи морају да буду оригинали или овјерене фотокопије.

Кандидати који не испуњавају услов у погледу стручног управног испита могу се пријавити на јавни оглас. У случају да буду примљени у радни однос, дужни су у року од шест мјесеци од дана пријема у радни однос испунити тражени услов.

Кандидати који буду изабрани дужни су да прије заснивања радног односа доставе увјерење да против њих није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година, које није старије од три мјесеца, те љекарско увјерење да су физички и психички способни за обављање послова наведених радних мјеста.

Процедура избора:

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на испит знања који спроводи Уставни суд Босне и Херцеговине с циљем провјере способности кандидата за рад у Уставном суду на конкретном радном мјесту на које се пријавио.

Испит знања се састоји од два дијела: писменог и усменог.

Само кандидати који положе писмени дио испита знања биће позвани на интервју. О датуму, времену и мјесту одржавања испита знања кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Рок и мјесто подношења пријава:

Јавни оглас је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине, тј. од 13. априла 2023. године. Пријаву и тражене документе доставити непосредно у Писарницу Уставног суда Босне и Херцеговине или поштом на адресу:

Уставни суд Босне и Херцеговине
Улица реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71000 Сарајево
Пријава на јавни оглас за радно мјесто
Лектор или
Стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве ће се одбацити.