Апелациона јурисдикција

(Члан VI/3 тачка б) Устава)

Апелациона јурисдикција Уставног суда је установљена уставном одредбом по којој Суд „има апелациону надлежност за питања из Устава која се поставе на основу пресуде било ког суда у Босни и Херцеговини“.

Ово значи да је Уставни суд посљедња инстанца супсидијарне заштите права и слобода установљених Уставом.

Правилима Суда наведена уставна одредба дефинисана је тако да Суд, уколико установи да је апелација основана, може да укине пресуду и случај врати суду који је донио ту пресуду на поновни поступак. Суд чија је пресуда укинута дужан је да по хитном поступку донесе другу, при чему је везан правним схватањем Уставног суда о повреди Уставом гарантованих права и основних слобода подносиоца апелације. Изузетно, ако орган чија је одлука укинута у смислу претходног става донесе нову одлуку без поштовања правног схватања Уставног суда, Уставни суд може сам да одлучи о меритуму предмета уколико постоји одлука органа која не крши уставна права тако што ће такву одлуку да остави на правној снази.

Апеланти који сматрају да су им пресудом или другом одлуком било ког суда повријеђена права имају право да поднесу апелацију након што исцрпе све ефективне правне лијекове утврђене законом.