125. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је 24. марта одржао 125. пленарну сједницу.

У складу са чланом 86 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, Уставни суд БиХ је на овој пленарној сједници изабрао судију Helen Keller за потпредсједницу Суда из реда међународних судија.

Од одлука које је донио на Пленарној сједници Уставни суд издваја:

У 12/21 - Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Општинског суда у Сребренику за оцјену уставности члана 105 Закона о прекршајима, утврдио да је оспорена одредба у складу са релевантним одредбама Устава Босне и Херцеговине и Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција). Уставни суд је, између осталог, закључио да оспорена одредба задовољава стандарде права на слободу личности, зато што је с процедуралног аспекта довољно јасна и прецизна. Сагледана у цјелини, она задовољава све потребне гаранције које обезбјеђују да лишавање слободе не буде произвољно. Осим тога, оспорена одредба задовољава и стандард пропорционалности, јер њена сврха није казна, него принуда да се обезбиједи испуњење новчане обавезе. Околност да остаје евидентирана у Регистру новчаних казни и након лишавања слободе (до 15 дана) је оправдана са аспекта њеног трајања, јер се у сваком случају брише по истеку пет година од правоснажности судског рјешења/прекршајног налога.   

У 18/21 - Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Основног суда у Зворнику за оцјену уставности Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској, утврдио да оспорени закон није у складу са релевантним одредбама Устава Босне и Херцеговине, Европске конвенције и Међународног пакта о грађанским и политичким правима због тога што не садржи одредбе о накнади за топли оброк.

Све одлуке усвојене на Пленарној сједници биће достављене подносиоцима захтјева/апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне и Херцеговине.