109. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 109. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд ради илустрације издваја:

АП 3548/18у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда апелантовог права на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) када су органи управе и судови одбили апелантов захтјев за исплату затезне камате за неблаговремено извршене поврате пореза на додату вриједност (ПДВ), примјењујући произвољно релевантне прописе, због чега се не може закључити да је мијешање у апелантово право на имовину било „законито“ у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.

АП 3436/18 – у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда права на правично суђење у разумном року из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције када кривични поступак против апеланта траје дуже од 24 године, а укупној дужини трајања поступка допринио је и Основни суд у Мркоњић Граду пред којим се у моменту подношења апелације предмет налазио дуже од седам година.

АП 5250/18 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до повреде апелантовог права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 Европске конвенције када је оспорена одлука Кантоналног суда у Тузли заснована на произвољној примјени одредбе члана 4 став 1 тачка 13 Закона о комуналним дјелатностима. Уставни суд је указао да из наведене законске одредбе јасно произлази да обавеза уклањања паса луталица није ограничена искључиво на јавне површине, те да она прописује генералну обавезу уклањања паса луталица, што омогућава да се оствари, ratio legis, заштита животиња и њихов смјештај у одговарајућа склоништа, с једне стране, и заштита становништва, inter alia, и од евентуалних напада паса луталица, какав је и предметни случај, с друге стране.

АП 4424/18у којој је Уставни суд закључио да је дошло до повреде апелантовог права на правично суђење у односу на доношење одлуке у разумном року као једном од аспеката права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције када је предметни парнични поступак трајао 17 година и 10 мјесеци, а за ту дужину трајања поступка редовни судови нису дали објективно прихватљиве разлоге, односно нису дали никакве разлоге.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.

Подијели