Općenito

Nije prekršeno načelo ne bis in idem u slučaju kada se ranije presude u postupku supsidijarnih tužitelja u svojstvu osumnjičenih i osporene osuđujuće presude protiv apelanta ne odnose na istu osobu, pa osporene presude ne mogu imati karakter presuđene stvari.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1828/06 od 30. svibnja 2008. godine, stavak 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/08, kazneni postupak, proizvoljnost, ne bis in idem, nema povrede članka 4. Protokola broj 7 uz Europsku konvenciju

Postoji povreda prava iz članka 4. stavak 1. Protokola broj 7 uz Europsku konvenciju kada narav djela ulazi u okvir „kaznenog postupka" u smislu navedenog članka, te kada je takvo djelo predmet prekršajnog i kaznenog postupka protiv iste osobe i ako proizlazi iz istih činjenica ili činjenica koje su bitno iste, pa odluka donijeta u jednom postupku, koja je stekla svojstvo res judicata i kojom je utvrđena odgovornost i izrečena kazna, nije bila prepreka da protiv iste te osobe i u drugom postupku, koji nije okončan, također bude donesena odluka.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-133/09 od 30. ožujka 2012. godine, stavak 48., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/12, prekršajni postupak, prati praksu ESLJP u predmetu Maresti protiv Hrvatske, povreda članka 4. Protokola broj 7 uz Europsku konvenciju

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava iz članka 4. stavak 1. Protokola broj 7 uz Europsku konvenciju kada je redovni sud, suprotno standardima Europske konvencije, utvrdio da priroda djela za koje je apelantu izrečena pismena opomena nema karakter kaznenopravne sankcije, već se radi o upravnom postupku, i kada je sud, donoseći presude, obuhvatio i razdoblje za isto djelo, odnosno iste radnje koje su bile obuhvaćene rješenjem Regulatorne agencije za komunikacije koje je steklo svojstvo res iudicata.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1775/18 od 8. travnja 2020. godine, stavak 28., postupak pred Regulatornom agencijom za komunikacije

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.