Zaključak o dostavljanju odgovora na apelaciju apelantima

Broj: SU-02-1056/21

Datum: 16. decembar 2021. godine

Na osnovu člana 57. stav (3) i člana 76. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), Veliko vijeće je 16. decembra 2021. godine donijelo

Z a k lj u č a k

Ustavni sud Bosne i Hercegovine dostavlja apelantima odgovor na apelaciju, koji su dostavili drugi učesnici u postupku, radi izjašnjenja na navode iz odgovora.

Sudija izvjestilac, odnosno registrar određuje rok za izjašnjenje.

Nedostavljanje izjašnjenja ne utječe na tok postupka pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i primjenjivat će se do donošenja odgovarajućih izmjena i dopuna Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e nj e

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je razmatrao informaciju da je pred Evropskim sudom za ljudska prava u toku postupak po aplikacijama Bimal d.d. i Baotić protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 4767/20 i 49560/20, u kojima se aplikanti, prema članu 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, žale da im Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije dao priliku da se izjasne na pisane odgovore na apelaciju koje su dostavili drugi učesnici u postupku. Također, istaknuto je da predmetne aplikacije pokreću pitanja koja su predmet već dobro utvrđene prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je konstatirao da Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojima je uređen postupak pred ovim sudom, nije utvrđeno da se odgovor na apelaciju koji su dostavili drugi učesnici u postupku dostavlja apelantima radi izjašnjenja na navode iz odgovora na apelaciju.

Članom 76. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine utvrđeno je da o pitanjima postupka koja nisu utvrđena ovim Pravilima Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučuje u svakom konkretnom slučaju, a članom 57. stav (3) da se u slučaju potrebe, u postupku pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, mogu donositi zaključci.

Prema navedenom, s ciljem harmoniziranja postupka pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, prema članu 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, donesen je predmetni zaključak. Ovim zaključkom je riješeno sporno pitanje postupka pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine do njegovog odgovarajućeg rješavanja Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da je u toku aktivnost u pravcu njihovih obimnijih izmjena i dopuna.

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.