Zaključak o dostavljanju odgovora na apelaciju apelantima

Broj: SU-02-1056/21

Datum: 16. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 57. stavak (3) i članka 76. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), Veliko vijeće je 16. prosinca 2021. godine donijelo

Z a k lj u č a k

Ustavni sud Bosne i Hercegovine dostavlja apelantima odgovor na apelaciju, koji su dostavili drugi sudionici u postupku, radi izjašnjenja na navode iz odgovora.

Sudac izvjestitelj, odnosno registrar određuje rok za izjašnjenje.

Nedostavljanje izjašnjenja ne utječe na tijek postupka pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i primjenjivat će se do donošenja odgovarajućih izmjena i dopuna Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e nj e

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je razmatrao informaciju da je pred Europskim sudom za ljudska prava u tijeku postupak po aplikacijama Bimal d.d. i Baotić protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 4767/20 i 49560/20, u kojima se aplikanti, prema članku 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, žale da im Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije dao priliku izjasniti se na pisane odgovore na apelaciju koje su dostavili drugi sudionici u postupku. Također, istaknuto je da predmetne aplikacije pokreću pitanja koja su predmet već dobro utvrđene prakse Europskog suda za ljudska prava.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je konstatirao da Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojima je uređen postupak pred ovim sudom, nije utvrđeno da se odgovor na apelaciju koji su dostavili drugi sudionici u postupku dostavlja apelantima radi izjašnjenja na navode iz odgovora na apelaciju.

Člankom 76. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine utvrđeno je da o pitanjima postupka koja nisu utvrđena ovim Pravilima Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučuje u svakom konkretnom slučaju, a člankom 57. stavak (3) da se u slučaju potrebe, u postupku pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, mogu donositi zaključci.

Prema navedenom, s ciljem harmoniziranja postupka pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine sa praksom Europskog suda za ljudska prava, prema članku 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, donesen je predmetni zaključak. Ovim zaključkom je riješeno sporno pitanje postupka pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine do njegovog odgovarajućeg rješavanja Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da je u tijeku aktivnost u pravcu njihovih opsežnijih izmjena i dopuna.

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.