Закључак о достављању одговора на апелацију апелантима

Број: СУ-02-1056/21

Датум: 16. децембар 2021. године

На основу члана 57 став (3) и члана 76 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), Велико вијеће је 16. децембра 2021. године донијело

З а к љ у ч а к

Уставни суд Босне и Херцеговине доставља апелантима одговор на апелацију, који су доставили други учесници у поступку, ради изјашњења на наводе из одговора.

Судија извјестилац, односно регистрар одређује рок за изјашњење.

Недостављање изјашњења не утиче на ток поступка пред Уставним судом Босне и Херцеговине.

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења и примјењиваће се до доношења одговарајућих измјена и допуна Правила Уставног суда Босне и Херцеговине.

О б р а з л о ж е њ е

Уставни суд Босне и Херцеговине је разматрао информацију да је пред Европским судом за људска права у току поступак по апликацијама Бимал д.д. и Баотић против Босне и Херцеговине, ап. бр. 4767/20 и 49560/20, у којима се апликанти, према члану 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, жале да им Уставни суд Босне и Херцеговине није дао прилику да се изјасне на писане одговоре на апелацију које су доставили други учесници у поступку. Такође, истакнуто је да предметне апликације покрећу питања која су предмет већ добро утврђене праксе Европског суда за људска права.

Уставни суд Босне и Херцеговине је констатовао да Правилима Уставног суда Босне и Херцеговине, којима је уређен поступак пред овим судом, није утврђено да се одговор на апелацију који су доставили други учесници у поступку доставља апелантима ради изјашњења на наводе из одговора на апелацију.

Чланом 76 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине утврђено је да о питањима поступка која нису утврђена овим Правилима Уставни суд Босне и Херцеговине одлучује у сваком конкретном случају, а чланом 57 став (3) да се у случају потребе, у поступку пред Уставним судом Босне и Херцеговине, могу доносити закључци.

Према наведеном, с циљем хармонизације поступка пред Уставним судом Босне и Херцеговине са праксом Европског суда за људска права, према члану 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, донесен је предметни закључак. Овим закључком је ријешено спорно питање поступка пред Уставним судом Босне и Херцеговине до његовог одговарајућег рјешавања Правилима Уставног суда Босне и Херцеговине, с обзиром на то да је у току активност у правцу њихових обимнијих измјена и допуна.

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић