Uputstvo za pretragu

Baza Ustavnog suda sadrži sve odluke, rješenja, zaključke i izdvojena mišljenja (u daljnjem tekstu: odluke) donesene u periodu od 1996. godine do danas. Korisnicima je omogućeno da pretražuju bazu odluka prema različitim kriterijima. Prostim načinom pretrage, tj. upisom kriterija za pretragu u polje „Pretraga po sadržaju odluke“, omogućena je pretraga prema broju predmeta i prema riječima sadržanim u tekstu odluke.

Ukoliko vam je poznat broj odluke Ustavnog suda koju tražite, dovoljno je da upišete taj broj u polje „Broj predmeta“ pri čemu morate samo voditi računa da broj upišete na način kako se traži, npr. AP-5/10 ili npr. U-1/11.

Ukoliko vam je poznato ime apelanta/ice ili podnositelja/ice zahtjeva, dovoljno je upisati ime (npr. Niko Nikić) u polje „Podnositelj apelacije/zahtjeva“. U slučaju kada je apelant/ica ili podnositelj/ica zahtjeva bio/la protiv objavljivanja svog imena u toku postupka pred Ustavnim sudom, pretraga neće dati rezultate jer su umjesto imena korišteni inicijali.

Pretragu je moguće uraditi i prema osporenom aktu koji se unosi u istoimeno polje „Osporeni akt“ (npr. Rješenje Općinskog suda u Mostaru broj 58 0 P 016040 11-I od 7. jula 2015. godine). U ovom dijelu mogu se unositi i parcijalni dijelovi naziva osporenog akta ili samo naziv suda pri čemu će biti mnogo više rezultata. Ukoliko u ovo polje unesete samo dio naziva osporenog akta, npr. „Rješenje Općinskog suda u Mostaru“, kao rezultat će se pojaviti lista odluka na kojoj su osporena rješenja ovog suda, ili ako unesete samo naziv suda, pojavit će se sve odluke/presude/rješenja itd. odabranog suda.

Polje „Vrsta predmeta“ omogućava vam da odaberete jedan od dva tipa predmeta Ustavnog suda („AP“ i „U“). Ukoliko tražite odluke iz apelacione nadležnosti, nadležnost iz člana VI/3.b), u vrsti predmeta odabrat ćete „AP“, a ukoliko tražite predmete iz nadležnosti po članovima IV/3.f) – vitalni nacionalni interes, VI/3.a) – ocjena ustavnosti i VI/3.c) – pitanje koje proslijedi redovni sud, u vrsti predmeta odabrat ćete „U“.

U polju „Vrsta odluke/rješenja“ data je mogućnost da se odabere vrsta odluke Ustavnog suda (odluka o dopustivosti, odluka o meritumu, odluka o privremenoj mjeri, rješenje o neizvršenju, rješenje, zaključak, obavještenje i ostali akti).

Polja u okviru „Datum odluke“ omogućavaju vam da praksu koju tražite isfiltrirate ili kroz tačan datum sjednice ili za određeni period. Ukoliko vas interesiraju odluke koje su usvojene na datum kada je održana sjednica Ustavnog suda, npr. 16.03.2021. godine, u tom slučaju je potrebno navesti ovaj datum u oba polja. Ako tražite odluke za određeni period, tada ćete u ovom polju unijeti datume koji zaokružuju željeni period (npr. period od pet godina koji uključuje vrijeme između 01.01.2016. kao početnog datuma i 31.12.2020. godine kao krajnjeg).

Kriterije koji su upravo spomenuti („Vrsta predmeta“, „Vrsta odluke/rješenja“ i „Datum odluke“) korisno je koristiti kao filtere kod nekih opsežnijih pretraga ili za statistiku. Npr. koristeći ove kriterije možete doći do informacije koliko je Ustavni sud donio „U“ meritornih odluka u nekom periodu, npr. od pet godina. Do tog podatka može se doći tako što se odabere u „Vrsti predmeta“ oznaka „U“, u „Vrsti odluke/rješenja“ odluka o meritumu, a u „Datumu odluke“ početni datum npr. 01.01.2016. i krajnji datum 31.12.2021. godine. Isti podatak možete dobiti i za AP predmete uz razliku da, umjesto oznake „U“, u „Vrsti predmeta“ odaberete oznaku „AP“.

Za razliku od prethodnih kriterija, pretraga putem ključnih riječi je kompleksnija. Ona omogućava pretragu putem više tipova klasifikacija ključnih riječi: prema Evropskoj konvenciji, prema Ustavu BiH, prema dopustivosti i prema abecednom pojmovniku.

Pretraga po ključnim riječima prema Evropskoj konvenciji je, ustvari, pretraga po članovima Evropske konvencije i prepoznaje ih tako što počinju brojevima 2, 3, 4, 5, 6 koji označavaju određeni član Evropske konvencije (ako ključna riječ počinje brojem 2, onda se odnosi na član 2. Evropske konvencije, ako počinje brojem 3, odnosi se na član 3. Evropske konvencije itd.). Odluke u predmetima koji su razmatrani prema određenom članu, odnosno stavu Evropske konvencije, ili određenom pojmu unutar člana Evropske konvencije lako se pronalaze odabirom ključne riječi koja odgovara tom članu/stavu, odnosno pojmu. Npr. član 5. stav 2. Evropske konvencije glasi: „Svako ko je uhapšen bit će odmah obaviješten, na jeziku koji razumije, o razlozima hapšenja i o svim optužbama protiv njega.“ Ključne riječi vezane za ovaj član, odnosno stav Evropske konvencije su određene upravo onako kako to slijedi iz samog teksta spomenutog člana: pravovremeno obavještenje (ključna riječ 5.2. – pravovremeno obavještenje), obavještenje na jeziku koji razumije (ključna riječ 5.2.1. – obavještenje na jeziku koji razumije), obavještenje o optužnici (ključna riječ 5.2.2. – obavještenje o optužnici u kontekstu člana 5. EK). Na isti način određene su ključne riječi i za ostale članove Evropske konvencije. Smatramo da je ovakav način pretrage veoma precizan i jednostavan. Na ovom mjestu potrebno je jedino detaljnije objasniti ključne riječi koje sadrže naziv člana Evropske konvencije i riječ općenito (npr. „Član 6. EK – pravo na pravično suđenje – općenito“). Naime, ovoj ključnoj riječi pridružene su one odluke koje nije bilo moguće, s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, vezati za precizniju ključnu riječ. Tako, odluke u kojima se razmatrao npr. član 6. na jedan općenit način, bez preciziranja nekog od aspekata tog člana, vezane su za ključnu riječ „Član 6. EK – pravo na pravično suđenje – općenito“. Isto vrijedi i za ostale ključne riječi, odnosno članove Evropske konvencije.

Ključne riječi prema Ustavu BiH određene su prema nadležnostima Ustavnog suda određenim Ustavom BiH i klasificirane su na tri ključne riječi: nadležnosti iz člana IV/3.f) (vitalni interes), VI/3.a) (ocjena ustavnosti) i VI/3.c) (pitanje koje proslijedi redovni sud).

Ključne riječi prema dopustivosti određene su, s jedne strane, na osnovu nadležnosti Suda iz člana VI/3.b) Ustava (apelaciona nadležnost) i prema uvjetima za dopustivost iz člana 18. Pravila Ustavnog suda. Prema ovim ključnim riječima pretražuju se odluke u kojim nisu bili ispunjeni uvjeti za dopustivost apelacije (apelacije su odbačene kao nedopustive zbog nekog od slučajeva iz člana 18. Pravila Ustavnog suda). Npr. apelacija je odbačena jer je ratione materiae nedopustiva. Ovaj osnov sadržan je u članu 18.3.h) i ključna riječ glasi D18.3.h. Kada je riječ o dopustivosti zahtjeva iz čl. VI/3.a), VI/3.c), IV/3.f) Ustava i Amandmana I, ključne riječi su određene prema članu 19. Pravila Ustavnog suda. Putem ovih ključnih riječi pretražuju se odluke u kojim nisu bili ispunjeni uvjeti za dopustivost zahtjeva iz članova VI/3.a), VI/3.c) i IV/3.f) Ustava (zahtjevi su odbačeni kao nedopustivi zbog nekog od slučajeva iz člana 19.  Pravila Ustavnog suda). Npr. zahtjev je odbačen kao nedopustiv zbog nenadležnosti Ustavnog suda za odlučivanje. Radi se o članu 19.a Pravila Ustavnog suda i ključna riječ glasi D19.a. Ključne riječi koje se odnose na dopustivost iz čl. 18. i 19. Pravila Ustavnog suda prepoznajete tako što počinju slovom „D“, a broj koji nakon njega slijedi označava broj člana Pravila.

Pored navedenih, još jednu vrstu ključnih riječi unutar ove klasifikacije čine ključne riječi koje se odnose na obustavljanje postupka (član 63. Pravila Ustavnog suda), na privremene mjere (član 64. Pravila), zahtjeve za preispitivanje (član 68. Pravila), te rješenja o neizvršenju (član 72. Pravila).

U kontekstu pretrage prema ključnim riječima bitno je spomenuti da u okviru „Sudske prakse“ u kojoj se nalazi dio za pretragu odluka u naslovu „Pregled prakse“ možete naći elektronsku verziju publikacije Ustavnog suda, koja nosi naziv Pregled prakse Ustavnog suda BiH a koja obrađuje cjelokupnu praksu ovog suda počevši od maja 1997. godine. U ovoj publikaciji praksa je izložena u formi kratkih stavova i sentenci putem sistema ključnih riječi koje smo upravo ovdje objasnili (ključne riječi koje su klasificirane prema članovima Ustava Bosne i Hercegovine, Pravila Ustavnog suda i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda). Nazivi ključnih riječi u ovoj publikaciji, zapravo, predstavljaju njene naslove i podnaslove. Svi stavovi sadržani u ovom Pregledu, unutar svakog naslova, poredani su hronološki, tako da se na izvjestan način mogu pratiti razvoj i promjena prakse Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ova publikacija se kontinuirano dopunjuje.

Pretraga prema abecednom pojmovniku trebalo bi da bude najjednostavnija. Korisnik odabirom jednog pojma ili kombinacijom više njih dolazi do odluke koja ga interesira. Primjera radi, ukoliko tražite stav Ustavnog suda u vezi sa eksproprijacijom i određivanjem zakonske zatezne kamate (datuma od kada teče) na dosuđenu naknadu  za eksproprirane nekretnine, odabrat ćete tri ključne riječi iz abecednog pojmovnika „naknada“, „eksproprijacija“ i „kamata“.

Pri pretrazi odluka veoma je bitno koristiti sve dostupne ključne riječi i ne zaboraviti da, nakon što ste odabrali unaprijed definirane ključne riječi, pretragu možete dodatno pojačati i pretragom prema tekstu („pretraga po sadržaju odluke“). Pretraga odluka Ustavnog suda ne omogućava pretragu prema članovima zakona, jer u tom smislu nisu unaprijed definirane ključne riječi. Međutim, pretragu prema članovima zakona možete izvršiti pomoću pretrage prema tekstu. Primjera radi, tražite praksu u kojoj su redovni sudovi odbili tužbeni zahtjev za naknadu nematerijalne štete zbog zastarjelosti potraživanja, shodno odredbama člana 376. ZOO. U tom slučaju praksu možete tražiti putem ključnih riječi prema abecednom pojmovniku „naknada štete“, „nematerijalna šteta“, „zastara“, ključnih riječi prema Evropskoj konvenciji „6.1.17. - pravično suđenje - primjena zakona i utvrđivanje činjenica (proizvoljnost)“, a u pretrazi prema tekstu možete upisati sljedeće kombinacije: „član 376. Zakona o obligacionim odnosima“ ili „član 376. ZOO“. Uz navedene kriterije, pretragu možete dodatno ograničiti i putem datuma odluke, na način kako je to prethodno objašnjeno, ukoliko želite naći samo recentnu praksu. Radi opsežnije pretrage prema tekstu, bitno je koristiti različite kombinacije fraza i imati na umu da je izvjestan broj odluka Ustavnog suda dostupan samo na jednom od službenih jezika u BiH, pa se tako npr. pri ovom primjeru traženja prakse može/treba u pretrazi prema tekstu koristiti i fraza „članak 376. Zakona o obveznim odnosima“ ili „članak 376. ZOO“. U vezi sa ovim primjerom, ukoliko tražite situacije u kojim se potražuje nematerijalna šteta vezana za boravak u logoru, onda uz sve navedene ključne riječi i frazu vezanu za član 376. ZOO možete koristiti i kombinaciju pretrage prema tekstu koja uključuje riječ „logor“ i njene padežne oblike „logoru“, „logora“, ili se možete koristiti, u smislu zamjene padežnih nastavaka, znakom „*“, npr. „logor*“, gdje će zvjezdica (*) zamijeniti nastavke na korijen riječi „logor“.

Kada je riječ o jezičkim varijantama odluka Ustavnog suda, ono što je uvedeno kao novina i olakšanje u pretrazi odluka jeste mogućnost pretraživača da, u slučaju pretrage prema tekstu odluke na latiničnom pismu, istovremeno traži tu istu frazu i u odlukama koje su dostupne samo na ćiriličnom pismu. Dakle, nije potrebno praviti pretragu po istoj frazi na latinici, a zatim i na ćirilici. Sada to sistem istovremeno sam radi.

Pretraga odluka Ustavnog suda uključuje i pretragu prema kriterijima „povreda“ i „nema povrede“ koja omogućava da se odluke pretražuju prema tome da li je u predmetu utvrđena povreda ustavnog/konvencijskog prava ili ne. Primjera radi, ukoliko želite da ograničite pretragu prakse samo na odluke u kojim je utvrđena povreda, onda ćete u polju „Povreda“ odabrati željeni član Ustava, odnosno Evropske konvencije (npr. član II/4. Ustava i član 14. Evropske konvencije).

Također je bitno napomenuti da, u situaciji kada ste odabrali više ključnih riječi, sistem pretražuje odluke za koje su vezane sve odabrane ključne riječi. U slučaju kada imate veliki broj rezultata, pretragu možete da suzite putem filtera u kojima npr. možete odabrati da vam se rezultati suze na određenu vrstu postupka (npr. da se izdvoje samo građanski ili krivični predmeti), ili da se izdvoje samo odluke u kojim je utvrđena povreda, ili tačno određeni aspekt određenog prava iz Ustava BiH ili Evropske konvencije. Jedna od novina pretrage jeste opcija „bez ključnih riječi“. Ova opcija omogućava da se prilikom pretrage isključe određene ključne riječi. Npr. pretražujete predmete u kojim je utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije (u dijelu ključnih riječi „povrede“), ali ne želite da vam se pojave u tim rezultatima odluke koje se odnose na dužinu postupka. U tom slučaju odabrat ćete ključnu riječ  „član 6. EK i II/3.e) Ustava BiH“ u ključnim riječima „povrede“, a u dijelu „bez ključnih riječi“ odabrat ćete ključnu riječ prema Evropskoj konvenciji „6.1.10. -pravično suđenje-razuman rok“. Ili, npr., želite pronaći krivične predmete u kojim je utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije, ali da odluke ne uključuju pitanje pretpostavke nevinosti i dužine trajanja postupka. U tom slučaju ćete odabrati ključne riječi prema Evropskoj konvenciji „6.1.1.2. - krivični postupak“, u povredama ključnu riječ „član 6. EK i II/3.e) Ustava BiH“, a u dijelu „bez ključnih riječi“ odabrat ćete ključnu riječ prema Evropskoj konvenciji „6.1.10. - pravično suđenje-razuman rok“ i „6.2. - pretpostavka nevinosti“.

U zavisnosti od stava ili pitanja koje tražite, pretraga odluka na različitim pretraživačima često može biti složena i dugotrajna. Stoga se preporučuje da koristite sve mogućnosti koje vam pretraživač nudi, počev od ključnih riječi, a zatim filtriranja rezultata kroz ostale kriterije (vrsta odluke, povreda/nema povrede, vrsta predmeta itd.).

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.