Promocija Izvještaja o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja

Promocija Izvještaja o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja

„Sudovi trebaju slijediti pravne standarde o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja kako bi se osigurala jednakost građana pred zakonom“, rečeno je tokom predstavljanja izvještaja Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja.

Izvještaj, koji su sačinili Ustavni sud Bosne i Hercegovine (BiH) i AIRE centar, predstavljen je sudijama Osnovnog i Apelacionog suda u Brčko Distriktu BiH, te sudijama Kantonalnog suda u Sarajevu 12. i 13. jula ove godine. Sudije su publikaciju ocijenile kao veoma koristan „alat“ u njihovom radu.

U izvještaju su na jednostavan i pristupačan način prikazane relevantne odluke sudova i načela tumačenja normi iz važnih oblasti Evropske konvencije o ljudskim pravima, a to su zaštita prava iz člana 5 (pravo na slobodu i sigurnost ličnosti) i zaštita prava iz člana 10 (pravo na slobodu izražavanja).

„Zaštita prava na slobodu izražavanja, zasnovanog na Ustavu i Evropskoj konvenciji, u sudskoj primjeni još uvijek ima neujednačenu praksu u BiH. Stoga, cilj predstavljanja ovog vodiča, koji, između ostalog, tretira i pravo na slobodu izražavanja, jeste uspostava standarda iz prakse Evropskog suda za ljudska prava, kao i prakse Ustavnog suda BiH“, rekao je Mato Tadić, predsjednik Ustavnog suda BiH, tokom predstavljanja izvještaja u Brčko Distriktu.

Damjan Kaurinović, predsjednik Apelacionog suda Brčko Distrikta, istakao je da harmonizirana sudska praksa, koja počiva na zakonskim osnovima, osigurava da se u istim ili sličnim predmetima donose identične odluke.

„Prema tome, poruka Ustavnog suda BiH i AIRE centra govori sudijama redovnih sudova u BiH o neophodnosti izgradnje konzistentne sudske prakse jer samo stabilna sudska praksa osigurava jednakost građana pred zakonom i pravnu sigurnost koji su dio koncepta prava na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije, odnosno člana II stav 3.e) Ustava BiH, a to je jedno od osnovnih načela vladavine prava, odnosno pravne države“, dodao je predsjednik Kaurinović.

Tokom predstavljanja izvještaja sudijama Kantonalnog suda u Sarajevu potpredsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman i registrar Suda Zvonko Mijan osvrnuli su se na relevantne odredbe Evropske konvencije i Ustava BiH, te na praksu i standarde koje su izgradili Evropski sud za ljudska prava i Ustavni sud BiH, kao i redovni sudovi u BiH.

Osvrnuvši se posebno na pravo na slobodu izražavanja iz člana 10. Evropske konvencije, potpredsjednik Ćeman je naglasio da je definicija ovog prava u članu 10. data veoma široko, da to pravo definirano u stavu 1. spada u grupu tzv. kvalificiranih prava, tj. normom se definira samo pravo, ali da drugi stav člana 10. dopušta miješanje i ograničenja pod uvjetima propisanim tim stavom.

Potpredsjednik je istakao da to znači da su miješanje i ograničenja propisana zakonom i neophodna u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti, teritorijalnog integriteta ili javne sigurnosti, radi sprječavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, zaštite ugleda ili prava drugih, sprječavanja otkrivanja informacija  dobijenih u povjerenju ili radi očuvanja autoriteta i nepristrasnosti sudstva. Posebno je naglasio da se prema praksi Evropskog suda i Ustavnog suda BiH ove situacije moraju tumačiti restriktivno.

Tokom predstavljanja izvještaja sudije Kantonalnog suda u Sarajevu su ukazale na neke od dilema sa kojima se suočavaju kada je u pitanju primjena članova 5. i 10. Evropske konvencije.

Zvonko Mijan, registrar Ustavnog suda BiH, rekao je da su sudije Kantonalnog suda publikaciju ocijenile kao veoma koristan „alat“ u njihovom radu i da je ona već tokom prezentacije potakla na diskusiju o nekoliko važnih pitanja u pogledu primjene standarda ljudskih prava i sloboda u predmetima iz nadležnosti ovog suda.

„Siguran sam da će ono što smo čuli na promociji biti od velike koristi u našem daljnjem radu“, istakao je Igor Todorović, zamjenik predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu.

Izvještaj će biti predstavljen i sudijama sudova u Banjoj Luci, Tuzli i Mostaru.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.