Promocija Izvješća o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja

Promocija Izvješća o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja

„Sudovi trebaju slijediti pravne standarde o pravu na slobodu i sigurnost ličnosti i pravu na slobodu izražavanja kako bi se osigurala jednakost građana pred zakonom“, rečeno je tijekom predstavljanja izvješća Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja.

Izvješće, koje su sačinili Ustavni sud Bosne i Hercegovine (BiH) i AIRE centar, predstavljeno je sucima Osnovnog i Apelacijskog suda u Brčko Distriktu BiH, te sucima Kantonalnog suda u Sarajevu 12. i 13. srpnja ove godine. Suci su publikaciju ocijenili kao veoma koristan „alat“ u njihovom radu.

U izvješću su na jednostavan i pristupačan način prikazane relevantne odluke sudova i načela tumačenja normi iz važnih oblasti Europske konvencije o ljudskim pravima, a to su zaštita prava iz članka 5. (pravo na slobodu i sigurnost ličnosti) i zaštita prava iz članka 10. (pravo na slobodu izražavanja).

„Zaštita prava na slobodu izražavanja, utemeljenog na Ustavu i Europskoj konvenciji, u sudskoj primjeni još uvijek ima neujednačenu praksu u BiH. Stoga, cilj predstavljanja ovog Vodiča, koji, između ostalog, tretira i pravo na slobodu izražavanja, jeste uspostava standarda iz prakse Europskog suda za ljudska prava, kao i prakse Ustavnog suda BiH“, rekao je Mato Tadić, predsjednik Ustavnog suda BiH, tijekom predstavljanja izvješća u Brčko Distriktu.

Damjan Kaurinović, predsjednik Apelacijskog suda Brčko Distrikta, istaknuo je da harmonizirana sudska praksa, koja počiva na zakonskim osnovama, osigurava da se u istim ili sličnim predmetima donose identične odluke.

„Prema tome, poruka Ustavnog suda BiH i AIRE centra govori sucima redovnih sudova u BiH o nužnosti izgradnje konzistentne sudske prakse jer samo stabilna sudska praksa osigurava jednakost građana pred zakonom i pravnu sigurnost koji su dio koncepta prava na pravično suđenje iz članka 6. Europske konvencije, odnosno članka II. stavak 3.(e) Ustava BiH, a to je jedno od temeljnih načela vladavine prava, odnosno pravne države“, dodao je predsjednik Kaurinović.

Tijekom predstavljanja izvješća sucima Kantonalnog suda u Sarajevu dopredsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman i registrar Suda Zvonko Mijan osvrnuli su se na relevantne odredbe Europske konvencije i Ustava BiH, te na praksu i standarde koje su izgradili Europski sud za ljudska prava i Ustavni sud BiH, kao i redovni sudovi u BiH.

Osvrnuvši se posebno na pravo na slobodu izražavanja iz članka 10. Europske konvencije, dopredsjednik Ćeman je naglasio da je definicija ovog prava u članku 10. dana veoma široko, da to pravo definirano u stavku 1. spada u skupinu tzv. kvalificiranih prava, tj. normom se definira samo pravo, ali da drugi stavak članka 10. dopušta miješanje i ograničenja pod uvjetima propisanim tim stavkom.

Dopredsjednik je istaknuo da to znači da su miješanje i ograničenja propisana zakonom i nužna u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti, teritorijalnog integriteta ili javne sigurnosti, radi sprječavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, zaštite ugleda ili prava drugih, sprječavanja otkrivanja informacija dobivenih u povjerenju ili radi očuvanja autoriteta i nepristranosti sudstva. Posebno je naglasio da se prema praksi Europskog suda i Ustavnog suda BiH ove situacije moraju tumačiti restriktivno.

Tijekom predstavljanja izvješća suci Kantonalnog suda u Sarajevu su ukazali na neke od dilema sa kojima se suočavaju kada je u pitanju primjena članaka 5. i 10. Europske konvencije.

Zvonko Mijan, registrar Ustavnog suda BiH, rekao je da su suci Kantonalnog suda publikaciju ocijenili kao veoma koristan „alat“ u njihovom radu i da je ona već tijekom prezentacije potaknula na diskusiju o nekoliko važnih pitanja u pogledu primjene standarda ljudskih prava i sloboda u predmetima iz nadležnosti ovog suda.

„Siguran sam da će ono što smo čuli na promociji biti od velike koristi u našem daljnjem radu“, istaknuo je Igor Todorović, zamjenik predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu.

Izvješće će biti predstavljeno i sucima sudova u Banjoj Luci, Tuzli i Mostaru.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.