Peta godišnja konferencija u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu

Peta godišnja konferencija u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu

„Harmonizirana sudska praksa osigurava jednakost građana pred zakonom, pravnu sigurnost i viši nivo zaštite ljudskih prava”, rečeno je na otvaranju Pete godišnje konferencije Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu (BiH) koja se održava danas i sutra u Mostaru.

Konferenciju pod nazivom „Harmonizacija sudske prakse u Bosni i Hercegovini – predstavljanje Izvještaja o primjeni standarda zaštite prava iz čl. II/3.b) i II/3.f) Ustava BiH, tj. čl. 3. i 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i jedinstvene Baze sudske prakse“ organizirali su Ustavni sud BiH, AIRE centar – Program za Zapadni Balkan i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Na otvaranju Konferencije je istaknuto da sudovi trebaju osigurati jedinstvenu primjenu zakona i da je zbog toga neophodno da imaju pristup pravnim stajalištima koja će slijediti i primjenjivati prilikom donošenja svojih odluka. Konferencija je okupila predstavnike Ustavnog suda BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i redovnih sudova u BiH.

S ciljem harmonizacije sudske prakse Ustavni sud BiH je pripremio Izvještaj o praksi sudova u BiH u pogledu prava na privatni i porodični život te zabranu mučenja i drugih oblika zlostavljanja. Mato Tadić, predsjednik Ustavnog suda BiH, naglasio je kako se pitanje zaštite prava na privatni i porodični život pokazalo važnim tokom pandemije COVID-19, dok izvještaji Komiteta za sprečavanje nehumanog postupanja prema licima lišenim slobode ukazuju na kršenje prava na zabranu mučenja.

„Stoga je ovo pokušaj da se ukaže na sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda BiH, te redovnih sudova u BiH iz ove oblasti, te na taj način utječe na harmonizaciju sudske prakse, a time i veću pravnu sigurnost, što automatski znači i veći stupanj vladavine prava i zaštite ljudskih prava“, rekao je predsjednik Tadić.

Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, istakao je da ova institucija već duži niz godina preduzima obimne aktivnosti u procesu ujednačavanja sudske prakse u saradnji sa sudovima najviše instance.

„Ove aktivnosti se odnose, između ostalog, na prikupljanje sudskih odluka za objavu putem elektronske baze, promociju važnosti korištenja sudske prakse putem domaćih i međunarodnih foruma, održavanje redovnih obuka o korištenju baze sudskih odluka, te na koordinaciju sastanaka Panela za ujednačavanje sudske prakse“, dodao je predsjednik Lagumdžija.

Tokom drugog dana Konferencije učesnicima će biti predstavljena Baza sudske prakse koja sadrži više od 2000 sentenci (pravnih stajališta) sa pratećim odlukama najviših sudova u BiH. Bazu je razvilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće u saradnji sa AIRE centrom i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije.

Britanski ambasador Matt Field pozdravio je održavanje Foruma u Mostaru i rekao da se time šalje poruka da je rad pravosuđa izuzetno bitan kako institucijama tako i građanima diljem BiH. Ambasador Field je dodao da najviše sudske instance u BiH, uključujući i one na državnom nivou, imaju ključnu ulogu u osiguravanju jednakosti svih građana, a usklađivanje sudske prakse predstavlja srž tog procesa.

„Baza sudske prakse objedinjuje sve relevantne dijelove domaće sudske prakse na jednom mjestu i time povećava transparentnost i efikasnost upravljanja predmetima, te jača povjerenje javnosti u pravosudni sistem BiH. Važno je dalje osnažiti konstruktivni dijalog, a upravo je godišnji Pravosudni forum prilika za to. Ujedinjeno Kraljevstvo je podržalo ove aktivnosti i drago mi je vidjeti da Forum postaje sve značajniji događaj u pravosudnom kalendaru“, rekao je ambasador Field.

Ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, u izjavi datoj pred početak Foruma rekao je: „Kako je naglašeno u Izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2021, praksa u BiH nije dosljedna i pravni status i efikasnost sudskih vijeća za harmonizaciju sudske prakse se mora ojačati. Konačno, Bosna i Hercegovina mora utvrditi sudsko tijelo kako bi se osiguralo dosljedno tumačenje zakona i harmonizacija prakse širom zemlje. Evropska unija pomaže sudskim vlastima putem uspostavljanja online baze sudskih odluka koja će biti dostupna javnosti. Lansiranje ove baze će doprinijeti unapređenju pravne sigurnosti i dosljednosti prakse.“

Baza sudske prakse će biti dostupna korisnicima u pravosuđu od 1. januara 2022. godine.

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra, naglasila je kako AIRE centar u saradnji s najvišim sudovima i Visokim sudskim i tužilačkim vijećem provodi brojne aktivnosti usmjerene na jačanje implementacije Evropske konvencije za ljudska prava i njenih standarda u BiH.

„Različito postupanje u pojedinačnim predmetima koji su zasnovani na istom ili sličnom činjeničnom stanju dovodi do pravne nesigurnosti. Sudije su u obavezi da jasno obrazlože svoje odluke jer svako pojedinačno odstupanje od utvrđene prakse može ukazati na propust sistema, njegovu zloupotrebu i nejednakost u primeni prava. Zbog toga je neophodno da sudska praksa bude dostupna svim sudovima koji će je slediti prilikom donošenja svojih odluka”, istakla je direktorica Braithwaite.

Cilj Pravosudnog foruma je da se promovira provođenje Evropske konvencije o ljudskim pravima, da se podstakne saradnja između najviših sudova u kontinuiranom razvoju vladavine prava i ljudskih prava i da se pruži pomoć u procesu integracije BiH u Evropsku uniju.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.