Okrugli sto o sudskom odlučivanju o posebnim istražnim radnjama u Bosni i Hercegovini

Dana 21. oktobra 2021. godine Centar za upravljanje sigurnosnim sektorom u Ženevi (DCAF) i Ustavni sud Bosne i Hercegovine su organizirali okrugli sto o temi “Sudsko odlučivanje o posebnim istražnim radnjama: četiri godine nakon odluka Ustavnog suda u predmetima br. U 5/16 i U 21/16”. Dvadeset pet učesnika se pridružilo ovom događaju održanom u hotelu „Swiss“ u Sarajevu, dok se ostalih 30 učesnika pridružilo ovom događaju online. Cilj ovog okruglog stola je bio da omogući održavanje diskusije o najrelevantnijim promjenama u zakonodavstvu, postupku i sudskoj praksi nakon podsticajnih odluka koje je donio Ustavni sud BiH 2017. godine u vezi sa korištenjem posebnih istražnih radnji (SIMs).

Rad Okruglog stola otvorio je Mato Tadić, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Također su sudjelovale Ermina Dumanjić, šefica Odjela za sudsku praksu Ustavnog suda BiH, Ivanka Mrkonjić, šefica Odjela za meritorno rješavanje predmeta Ustavnog suda BiH i Vanesa Jusufbegović, viša pravna savjetnica.

U januaru 2017. godine Ustavni sud je donio odluke u predmetima br. U 5/16 i U 21/16 kojima je proglasio neke od odredaba Zakona o krivičnom postupku BiH i Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH neustavnim. Te odredbe se odnose na prirodu i težinu krivičnih djela koja su pokrenula korištenje posebnih istražnih radnji (član 117. Zakona o krivičnom postupku BiH), dozvoljeno trajanje tih mjera (član 118. Zakona o krivičnom postupku), vremenski rok obavljanja istrage (član 225. Zakona o krivičnom postupku BiH), uvjete za produženje naloga (član 78. Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji). U septembru 2018. godine, više od jedne godine nakon odluka Ustavnog suda BiH, Parlamentarna skupština BiH je usvojila amandmane na Zakon o krivičnom postupku BiH, kojima je zamijenila odredbe koje su proglašene neustavnim; ostala tri zakona o krivičnom postupku, Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko, kasnije su izmijenjena, 2019. i 2020. godine. Zakon o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji nije izmijenjen do danas. Predstavnici Ustavnog suda BiH, vrhovnih sudova entiteta, Apelacionog suda Distrikta Brčko, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, te ostale sudije, tužioci, članovi akademije i eksperti DCAF-a raspravljali su o posljednjim izmjenama, pokušavajući da procijene da li su odluke Ustavnog suda u potpunosti provedene, ili zakonodavstvo mora i dalje biti usavršavano. Učesnici su preispitivali posljednje napore u svrhu harmonizacije zakonā o krivičnom postupku u četiri jurisdikcije BiH, te razmijenili ideje o tome kako principi koji proizlaze iz vodećih odluka Evropskog suda za ljudska prava i dobre prakse evropskih zemalja mogu inspirirati promjene u domaćem postupku i praksi.

Učesnici su bili složni u ocjeni da su izlaganja bila relevantna i veoma konstruktivna s ciljem usmjeravanja zakonodavstva i sudske prakse BiH, koja se još razvija, u pravcu koji je u skladu sa evropskim standardima i najboljom praksom. Put koji vodi naprijed ka jačanju sudskih kapaciteta za nezavisnu kontrolu posebnih istražnih radnji podrazumijeva stalne i inovativne obuke, poboljšanje dokumentacije lokalne sudske prakse i razvoj novog znanja koji su prilagođeni bh. praktičarima. DCAF i Centar za sudsku i tužilačku obuku FBiH su se obavezali da će nastaviti svoju saradnju nudeći značajne edukativne programe sudijama, tužiocima i pravnim asistentima u BiH.

Ovaj događaj je finansiralo Ministarstvo inozemnih poslova Norveške a organizirano je u okviru Programa za pravosuđe i sigurnost DCAF-a, koji pruža podršku praktičarima Zapadnog Balkana u podržavanju vladavine prava i standarda ljudskih prava korištenjem invazivnih metoda za prikupljanje informacija.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.