Javni oglas za radno mjesto stručnog saradnika u Uredu registrara

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni saradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-1098/18 od 23. oktobra 2018. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje

 

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta

 

Stručni saradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine,

3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova: stručni saradnik u Uredu registrara izrađuje ili učestvuje u izradi referata, elaborata, analiza, obavještenja i informacija; učestvuje u radu na obradi apelacija uz superviziju viših pravnih savjetnika i pravnih savjetnika; obrađuje druge podneske upućene Ustavnom sudu, te obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja/Odjela i registrara i direktno im je odgovoran.

 

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računaru.

 

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat s aktivnim znanjem engleskog ili francuskog jezika.

 

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

 Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

 

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10 do 12 sati ili OVDJE.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su da dostave, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

 

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome;
  • uuvjerenje o položenom pravosudnom ispitu;
  • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te ljekarsko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

 

Procedura izbora:

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine, čiji je cilj provjera sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio.

 

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pisanog i usmenog dijela.

 

Samo kandidati koji polože pisani dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja  ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Rok i mjesto podnošenja prijava:

 

Javni oglas otvoren je 8 (osam) dana od dana objavljivanja na web-stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. tj. od 29 oktobra 2018. godine.

 

Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili putem pošte na adresu:

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni oglas za radno mjesto

Stručni saradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će se odbaciti. 

 

 

Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.