Javni oglas za radno mjesto stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-1068/19 od 27. novembra 2019. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta

Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove u

Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,

jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova: stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima dostavlja informacije rukovodnim radnicima u Odjelu; po potrebi izrađuje analize i preglede i priprema pravna mišljenja; učestvuje u pripremi općih i drugih akata i materijala iz djelokruga Ustavnog suda; učestvuje u obavljanju pravnih poslova Ureda; vodi knjigu evidencije zaposlenih i stara se o pravovremenoj prijavi-odjavi zaposlenih; vodi brigu o radnim knjižicama i drugoj personalnoj dokumentaciji zaposlenih u Ustavnom sudu; ažurira nastale promjene i o tome obavještava nadležne nosioce osiguranja; stara se o ostvarivanju prava iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i drugim pravima zaposlenih; izrađuje pojedinačne akte i potvrde u vezi s radnopravnim statusom zaposlenih i obavlja potrebnu korespondenciju; vodi i daje statističke izvještaje i podatke; vodi evidenciju o prisustvu zaposlenih na poslu i druge evidencije; obavlja poslove oko prijema novih zaposlenika u radni odnos; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i direktno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat s poznavanjem engleskog jezika.

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete njihovo ispunjenje navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak–petak) od 10 do 12 sati ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo
  • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu
  • uvjerenje o državljanstvu čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos, dužni su u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos ispuniti traženi uvjet.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te ljekarsko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog.

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto za podnošenje prijava:

Javni oglas otvoren je 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 29. novembra 2019. godine.

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili poštom na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni oglas za radno mjesto

Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove u

Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će se odbaciti.

Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.