Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta Stručni saradnik u Uredu registrara Bosne i Hercegovine broj SU-06-1241/22 od 20. decembra 2022. godine, Odluke o popunjavanju radnog mjesta Lektor u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine broj: SU-06-1242/22 od 20. decembra 2022. godine, i Odluke o popunjavanju radnog mjesta vozač sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine broj SU-06-1243/22 od 20. decembra 2022. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta

 • Stručni saradnik u Uredu registrara Bosne i Hercegovine, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
 • Lektor u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
 • Vozač sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

  Stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Opis poslova: stručni saradnik u Uredu registrara izrađuje ili učestvuje u izradi referata, elaborata, analiza, obavještenja i informacija; učestvuje u radu na obradi apelacija uz superviziju viših pravnih savjetnika i pravnih savjetnika; obrađuje druge podneske upućene Ustavnom sudu, te obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja/Odjela i registrara i direktno im je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računaru.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat s aktivnim znanjem engleskog ili francuskog jezika.

Lektor u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Opis poslova: lektor vrši lektoriranje odluka i svih službenih tekstova za objavu na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini; vrši jezičku obradu tekstova za publikacije na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Jezičkog odjela i direktno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, filozofski ili filološki fakultet, odsjek za jezike naroda Bosne i Hercegovine, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima lektoriranja pravnih tekstova i odluka, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Vozač sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Opis poslova: vozač upravlja motornim vozilom za potrebe Ustavnog suda; stara se o održavanju, tehničkoj ispravnosti i registraciji vozila; odgovara za vozilo i opremu; osigurava potrebne dokumente za upotrebu vozila u saobraćaju; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i direktno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: SSS - zanimanje vozač, najmanje tri godine radnog iskustva na istim poslovima, položen stručni upravni ispit.

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10 do 12 sati, ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

Stručni saradnik u Uredu registrara Bosne i Hercegovine

 • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
 • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
 • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Lektor

 • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
 • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima,
 • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,
 • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Vozač sudija

 • svjedočanstvo o završenoj školi, a u slučaju da škola nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji svjedočanstva,
 • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima,
 • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,
 • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te ljekarsko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.

Za radno mjesto Stručni suradnik u Uredu registrara i Lektor, ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog dijela.

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

Za radno mjesto vozač sudija, ispit znanja se sastoji od usmenog dijela (intervjua).

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Javni oglas je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 21. decembra 2022. godine.

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili putem pošte na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo


Prijava na javni oglas za radna mjesta:


1.    Stručni saradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine,

2.    Lektor ili

3.    Vozač sudija

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će se odbaciti.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.