Dnevni red 132. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 9. i 36. Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14),
zakazujem

132. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 19. i 20. januar 2023. godine
s početkom u 9.30
u velikoj sali Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 131. plenarne sjednice Ustavnog suda BiH od 1. i 2. decembra 2022. godine

II.    Memorandumi o preispitivanju

1.    AP-3988/21       
2.    AP-2173/22       
3.    AP-3383/22       
4.    AP-3868/22       

III.    Zaključak o ispravci

1.    AP-2679/21       

IV.    Razmatranje U predmeta

1.    U-16/20
(24 člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine)
Rješenje o neizvršenju Djelomične odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U-16/20 od 16. jula 2021. godine

2.    U-19/22
(Predstavnički dom BiH – Denis Zvizdić, drugi zamjenik predsjedavajućeg)
Zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 14. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine – službeni prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“ broj 22/16)

3.    U-23/22
(Denis Zvizdić, u vrijeme podnošenja zahtjeva drugi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine)
Zahtjev za ocjenu ustavnosti relevantnog dijela člana 5. stav 1. tačka a) Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 19/01 i 23/04)

4.    U-25/22
(Općinski sud u Sarajevu)
Zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 90/05, 32/07, 17/13, 5/14, 40/14, 48/15 i 77/20) sa članom I/2. i članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju i članom 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

5.    U-27/22
(Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Šefik Džaferović, u vrijeme podnošenja zahtjeva predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine)
Zahtjev za ocjenu usaglašenosti s Ustavom Bosne i Hercegovine amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine br. CXI., CXII., CXX., CXXI. i CXXVIII. („Službeni glasnik FBiH“ broj 79/22) i čl. od 1. do 5. Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 67/22), koje je nametnuo visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu odlukama br. 06/22 i 07/22 od 2. oktobra 2022. godine i zahtjev za ocjenu usaglašenosti sa Ustavom BiH, Amandmana br. CX do CXXX i Izmjena Izbornog zakona.

6.    U-33/22
(Kantonalni sud u Bihaću)
Zahtjev za ocjenu ustavnosti Presude Ustavnoga sud Federacije Bosne i Hercegovine broj U-20/22 od 27. juna 2022. godine

V.    Odluke o meritumu

 1. AP-233/21 (V. Đ.)
 2. AP-259/21 („Ljbilje“ d.o.o. Ljubinje)
 3. AP-433/21 (Veljko Perišić)
 4. AP-465-21 (Privredno društvo „Xylon Corporation“ d.o.o. Sarajevo)
 5. AP-1497/21 (S. V.)
 6. AP-2264/22 (Patras Moin)
 7. AP-2318/22 (Slobodan Samardžija)
 8. AP-2639/22 (Privatna ustanova „Centar za obrazovanje odraslih Vita Plus“ Cazin)
 9. AP-3160/22 (Vanja Hasković)
 10. AP-3321/22 (Mldb. M. K.)
 11. AP-3400/22 (M. S.)
 12. AP-4276/22 („Krajina Borac“ d.o.o. u stečaju Banja Luka)
 13. AP-2716/21 (Džemila Bojić)
 14. AP-3042/21 (Salkan Gradaščević)
 15. AP-3345/21 (Mate Pehar)
 16. AP-3427/21 (Arjana Livadić rođ. Spahić)
 17. AP-3468/21 („MinasCo“ d.o.o. Sarajevo)
 18. AP-4190/21 (Mediha Smajić)
 19. AP-2052/22 (Muzafer Teskeredžić)
 20. AP-3301/22 (Zlatko Sabljaković)
 21. AP-3876/22 (Srećko Cigić)

VI.    Odluke o dopustivosti – prima facie

VII.    Odluke o dopustivosti – Odjel za dopustivost

VIII.    Obustava postupka

IX.    Razno

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Valerija Galić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.