Dnevni red 128. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14),
zakazujem

128. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 14. juli 2022. godine

u Brčkom – sala Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
sa početkom u 9.30 sati


Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 126. plenarne sjednice Ustavnog suda BiH od 26. maja 2022. godine; Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 127. plenarne sjednice Ustavnog suda BiH od 6. jula 2022. godine

II.    Razmatranje U predmeta

1.    U-15-21
Zahtjev sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Zakona o neprimjenjivanju Odluke Visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 89/21) sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i članom III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine

2.    U-7-22
Zahtjev Općinskog suda u Sarajevu (sutkinje Sanele Talirević) za ocjenu ustavnosti člana 40. stav (3) Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 57/20 i 103/21) sa čl. II/2. i II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, čl. 1. i 2. Zakona o zabrani diskriminacije i članom 200. Zakona o obligacionim odnosima

3.    U-11-22
Zahtjev Općinskog suda u Sarajevu (sudije Adnana Lokmića) za ocjenu ustavnosti člana 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 14/09) sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

4.    U-12-22
Zahtjev Kantonalnog suda u Sarajevu (sutkinje Danijele Mikić) za ocjenu ustavnosti člana 71. stav 2. tačka c) Zakona o stečaju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 53/21) sa odredbama člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, člana 14. Evropske konvencije i člana 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju

III.    Informacija o neizvršenju djelomične Odluke Ustavnog suda BiH broj U-16/20 – predsjednik Mato Tadić

IV.    Razmatranje AP predmeta

1.    AP-1788-22 (Aleksandar Tucikešić)

V.    Administrativna pitanja

VI.   Razno
                                                                    

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.